PROGRAM SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA I SUFINANSIRANJA STICANJA PRVOG RADNOG ISKUSTVA 2015 U skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije BiH”, br. 41/01, 22/05 i 9/08) ), Strategijom jačanja funkcije posredovanja u javnim službama… više

PROGRAM SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA

PROGRAM SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA I SUFINANSIRANJA STICANJA PRVOG RADNOG ISKUSTVA 2015

U skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije BiH”, br. 41/01, 22/05 i 9/08) ), Strategijom jačanja funkcije posredovanja u javnim službama za zapošljavanje u Federaciji BiH, te ciljevima iz Programa rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2015. godinu sačinjen je Program sufinansiranja zapošljavanja i sufinansiranja sticanja prvog radnog iskustva 2015 (u daljem tekstu: Program).

Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u iznosu od 10.944.744,34 KM..

Federalni zavod za zapošljavanje (u daljem tekstu) Zavod realizuje ovaj Program zajedno sa kantonalnim/županijskim službama za zapošljavanje (u daljem tekstu: Služba/službe)

 

JAVNI POZIV

za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja i sufinansiranja sticanja prvog radnog iskustva 2015

Korisnici

Poslodavci

Korisnici Programa su poslodavci registrovani u Federaciji BiH koji redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa, te oni koji imaju sa Poreznom upravom Federacije BiH potpisan Sporazum o odgođenom plaćanju duga po osnovu javnih prihoda, kao i oni na koje se odnosi Zakon o finansijskoj konsolidaciji..

Poslodavcu se neće sufinansirati zapošljavanje nezaposlenih osoba koje je zapošljavao, i ne koristeći sredstva iz poticajnih mjera Zavoda ili službi, ali koje je otpustio u posljednjih šest (6) mjeseci prije dana apliciranja na Javni poziv.

Takođe, poslodavcu se neće sufinansirati zapošljavanje nezaposlenih osoba koje je zapošljavao koristeći sredstva iz poticajnih mjera Zavoda ili službi, (osim mjere sezonskog zapošljavanja),a koje je otpustio u posljednjih 12 mjeseci prije dana apliciranja na Javni poziv.

U Programu ne mogu učestvovati:

 • poslodavci koji su koristili kreditna ili bespovratna sredstva iz poticajnih mjera Zavoda ili službi a nisu ispoštovali obaveze u skladu sa zaključenim ugovorima, odnosno nisu zaposlili predviđen broj radnika i ne vraćaju redovno dobivena sredstva,
 • oslodavci koji ne izmiruju redovno obaveze po osnovu poreza i doprinosa,
 • poslodavci evidentirani u Registru novčanih kazni zbog duga neplaćenih novčanih kazni i troškova postupka izrečenih radi učinjenog prekršaja jer sa zaposlenikom nije zaključio ugovor o radu – rad na crno.

Nezaposlene osobe

Korisnici Programa su nezaposlene osobe definisane ciljnim grupama, a koje se nalaze na evidenciji službi za zapošljavanje prije dana apliciranja poslodavca na Javni poziv za učešće u realizaciji Programa.

Poticajne mjere i ciljne grupe

Programom su predviđene sljedeće mjere:

„Jačanje konkurentnosti na tržištu rada – Prvo radno iskustvo 2015″

Sticanje prvog radnog iskustva za mlade nezaposlene osobe dobi do 30 godina, te izuzetno osobe dobi do 35 godina – ukoliko su prijavljene na evidenciju nezaposlenih duže od 12 mjeseci, uz zasnivanje radnog odnosa na period od šest mjeseci (osobe sa srednjom stručnom spremom, III i IV stepena) i 12 mjeseci (osobe za višom – VI stepen i visokom stručnom spremom – VII stepen). Cilj ove mjere je da se što većem broju mladih osoba omogući osposobljavanje za rad u struci i sticanje prvog radnog iskustva u zvanju za koje su se školovale, te na taj način poboljša njihova konkurentnost i integracija na tržištu rada.

„Sufinansiranje zapošljavanja – Prilika za sve 2015″

Zapošljavanje nezaposlenih osoba, bez obzira na radno iskustvo, dob i stepen obrazovanja, uz zasnivanje radnog odnosa na period od šest mjeseci. Cilj je da se što većem broju nezaposlenih osoba olakša integracija na tržištu rada i spriječi prelazak u dugotrajnu nezaposlenost.

„Sufinansiranje periodičnog/sezonskog zapošljavanja 2015″

Zapošljavanje nezaposlenih osoba bez obzira na stručnu spremu, radno iskustvo i dob, uz zasnivanje radnog odnosa na period do šest mjeseci. Cilj je da se nezaposlenim osobama olakša integracija na tržištu rada i spriječi prelazak u dugotrajnu nezaposlenost, te da se poslodavcima osigura radna snaga u skladu sa njihovim potrebama. Poslodavac sa Zavodom i Službom zaključuje Ugovor o sufinansiranju zapošljavanja određenog broja osoba na period od najduže šest (6) mjeseci. Ugovori o radu koje poslodavac zaključuje pojedinačno sa nezaposlenim osobama u principu se zaključuju višekratno i to od najkraće na jedan (1) do najduže na šest (6) mjeseci u okviru perioda trajanja Ugovora o sufinansiranju zapošljavanja koji poslodavac zaključuje sa Zavodom i Službom

„Sufinansiranje zapošljavanja teško zapošljivih osoba – Vaučer za posao 2015″

Zapošljavanje 500 nezaposlenih osoba dobi preko 40 godina, bez obzira na radno iskustvo i stepen obrazovanja, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih najmanje 24 mjeseca prije dana apliciranja poslodavca na Javni poziv , uz zasnivanje radnog odnosa na period od šest mjeseci. Cilj je da se uz pomoć „vaučera”, koji preuzima u Službi/birou za zapošljavanje, nezaposlena osoba motivira da samostalno traži zaposlenje kod poslodavaca radi integracije na tržištu rada i prekida dugotrajne nezaposlenosti.

Način sufinansiranja

Programom je predviđeno sufinansiranje troškova obaveznih doprinosa i dijela neto plaće, a sve zavisno od pojedine mjere.

Sufinansiranje za mjere: „Jačanje konkurentnosti na tržištu rada — Prvo radno iskustvo 2015″(4.1.) i „Sufinansiranje zapošljavanja – Prilika za sve 2015″ (4.2) i „Sufinansiranje periodičnog/sezonskog zapošljavanja 2015″(4.3)

Zavod Poslodavcu mjesečno isplaćuje/refundira ugovoreni iznos sredstva za protekli mjesec koji obuhvata:

 • ukupan iznos obaveznih doprinosa na i iz plaće zaposlenika, s tim da je maksimalni osnovni iznos sufinansiranja 501,00 KM, što odgovara iznosu obaveznih doprinosa za prosječnu neto plaću u Federaciji BiH za 2014. godinu, prema objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku i
 • iznos za sufinansiranje neto plaće u visini od 72,00 KM što odgovara iznosu od 20% najniže neto plaće u Federaciji BiH sa uračunatim porezom na dohodak

Za zaposlenike kojima se isplaćuje najniža plaća (u rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće te niskoakumulacijskim djelatnostima tradicionalnih esnafskih zanata) iznos sufinansiranja se utvrđuje u visini obaveznih doprinosa na najnižu neto plaću kao u drugim djelatnostima. Razliku između sufunansiranog iznosa i iznosa obaveznih doprinosa u navedenim djelatnostima poslodavac će koristiti za sufinansiranje neto plaće.

Osnovni iznos sufinansiranja za mjere (4.1., 4.2.), se bez kumulativnog zbrajanja, može povećati za 10%, i to za sljedeće kategorije:

 • žene,
 • osobe sa univerzitetskim priznanjima i nagradama (uvjerenje univerziteta),
 • dugoročno nezaposlene osobe, koje su na evidenciji nezaposlenih prijavljene duže od 12 mjeseci (uvjerenje biroa za zapošljavanje),
 • osobe sa invaliditetom, kao i radno sposobne osobe sa lakom i umjerenom retardacijom (uvjerenje instituta za medicinsko vještačenje),
 • članovi šehidskih porodica ili porodica poginulih branitelja (uvjerenje BIZ-a),
 • djeca nezaposlenih demobilisanih branitelj a (uvj erenj e BIZ-a),
 • djeca i supružnici osoba s invaliditetom od 60% i više (uvjerenje općine),
 • članovi domaćinstva u kojem ni jedan član nije zaposlen niti ostvaruje penziju (uvjerenje općine i uvjerenje biroa za zapošljavanje),
 • Romi (ovjerena izjava o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini),
 • samohrani roditelji, staratelji i hranitelji i njihova djeca (uvjerenje centra za socijalni rad),
 • roditelji djeteta sa posebnim potrebama (uvjerenje centra za socijalni rad),
 • žrtve nasilja: civilne žrtve rata, žrtve nasilja u porodici i dr. (uvjerenje centra za socijalni rad, MUP-a, suda, te sigurne kuće),
 • liječeni ovisnici (uvjerenje specijalizovane medicinske ustanove, uvjerenje komune),
 • bivši štićenici doma za nezbrinutu djecu (uvjerenje doma za nezbrinutu djecu, uvjerenje centra za socijalni rad).

Navedeni iznos poslodavac će koristi za sufinansiranje neto plaće.

Sufinansiranje za mjeru „Sufinansiranje zapošljavanja teško zapošljivih osoba – Vaučer za posao 2015″ (4.4)

Zavod poslodavcu mjesečno u trajanju od šest mjeseci refundira:

 • iznos od 217,00 KM što odgovara ukupnom iznosu obaveznih doprinosa za najnižu neto plaću u Federaciji BiH sa uračunatim porezom na dohodak i
 • iznos za sufinansiranje neto plaće u visini od 270,00 KM što odgovara iznosu od 75% najniže neto plaće u Federaciji BiH sa uračunatim porezom na dohodak

Ukupna vrijednost jednog vaučera je 2.922,00 KM za period od šest (6) mjeseci.

Prijavljivanje za učešće u Programu vrši se putem web stranice Zavoda: www.fzzz.ba.

Javni poziv ostaje otvoren do potpisivanja ugovora u vrijednosti raspoloživih sredstava utvrđenih po kantonima

Dodatne informacije o Programu možete dobiti putem telefona (033/562-900) ili e-mail adrese info@fzzz.ba.

Datum objave: 25.5.2015

Prvo radno iskustvo 2015

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.