Javna ustanova «Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo» – Sarajevo, u skladu sa članom 9. stav 2. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», br. 4/04, 29/09 i 18/13), te Programa… više

Javna ustanova «Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo» – Sarajevo, u skladu sa članom 9. stav 2. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», br. 4/04, 29/09 i 18/13), te Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2015.godini sa načinom i kriterijima za realizaciju broj:02-05-18376-40.1/15 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­od 22.06.2015 godine i broj:02-05-28953-10.2/15 od 05.11.2015. godine sa načinom i kriterijima za realizaciju, o b j a v l j u j e:

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA

 

DA SE PRIJAVE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA VSS, VŠS, SSS I KV STRUČNE SPREME

 

I

U cilju realizacije Pograma mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2015. godini sa načinom i kriterijima za realizaciju, Javna ustanova «Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo» – Sarajevo (u daljem tekstu: Služba), poziva poslodavce sa područja Kantona Sarajevo da prijave potrebu za zapošljavanjem pripravnika VSS, VŠS, SSS i KV stručne spreme, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih u Kantonu Sarajevo, prije objavljivanja javnog poziva.

II

Planirana sredstva za ove namjene iznose 2.228.024,00 KM, a cilj je zapošljavanje    369 pripravnika i to: 267 VSS i VŠS i 102 SSS i KV stručne spreme,  prijavljenih na  evidenciju nezaposlenih u Kantonu Sarajevo, prije objavljivanja javnog poziva.

Služba će poslodavcima koji budu obuhvaćeni Programom sufinansiranja zapošljavanja pripravnika (u daljem tekstu: Program) i potpišu Ugovor o radu sa pripravnikom, te izvrše njihovu prijavu na penzijsko i invalidsko osiguranje,  i zdravstveno osiguranje u skladu sa Zakonom o radu, u trajanju od 12 mjeseci (za VSS i VŠS) iznimno za pripravnike medicinske struke u trajanju od 6 mjeseci, i 6 mjeseci (za SSS i KV stručnu spremu), refundirati sredstva u mjesečnom iznosu od 600,00 KM za VSS i VŠS i 500,00 KM za SSS i KV stručnu spremu po novouposlenom pripravniku.

Ova sredstva su namijenjena za sufinansiranje troškova bruto plaće novouposlenih pripravnika.

Iznimno od prethodnog stava pripravnici medicinske struke VSS/VŠS po ovom programu zapošljavaju se na period od 6 mjeseci i pripadaju im ista prava kao pripravnicima iz prethodnog stava.

III

Uz Zahtjev za učešće u Programu, potrebno je  dostaviti original ili ovjerene fotokopije  slijedećih dokumenata:

–          Rješenje o registraciji u Kantonu Sarajevo, odnosno Rješenje o upisu u odgovarajući registar;

–          Uvjerenje o poreskoj registraciji sa identifikacionim brojem;

–          Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa, ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, sa listingom o trenutnom broju radnika;

–          Prijava potreba za zaposlenicima (obrazac u prilogu Zahtjeva);

–          Broj transakcijskog računa.

 

Javne ustanove i državne institucije, koje posluju putem trezora, uz aplikaciju dostavljaju samo Rješenje o registraciji, odnosno osnivanju, uvjerenje o poreskoj registraciji sa identifikacionim brojem, broj računa za refundaciju i dokaz da posluju putem trezora.

 

IV

 

Poslodavci koji  prijem pripravnika vrše na osnovu Zakona o državnim službenicima, tj putem Agencije za državnu službu, ne mogu učestvovati u ovom programu  kao ni poslodavci koji ne izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa i poslodavci koji nemaju uposlenika prijavljenih na PIO/MIO.

V

Poslodavci i fizička lica koji su koristili kreditna sredstva Federalnog zavoda za zapošljavanje i JU «Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo» – Sarajevo, a nisu ispoštovali ugovorne obaveze u skladu sa zaključenim ugovorima (nisu primili radnike ili ne vraćaju redovno anuitete), ne mogu učestvovati u ovom programu.

Poslodavci koji su koristili sredstva za sufinansiranje zapošljavanja po bilo kojem programu u prethodne tri godine, a nisu zadržali najmanje 60% sufinansiranih osoba u radnom odnosu po okončanju perioda sufinansiranja, ne mogu učestvovati u ovom Programu (ovaj kriterij se ne odnosi na Javne ustanove i državne institucije koje  posluju putem trezora ).

 

VI

Prednost će imati poslodavci koji se bave proizvodnom djelatnošću i turizmom, poslodavci koji potražuju pripravnike suficitarnih zanimanja i poslodavci koji tenutno imaju veći broj zaposlenih.

VII

 

Obrasci za podnošenje Zahtjeva se mogu dobiti u Javnoj ustanovi «Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo» – Sarajevo, u Odjeljenju za poslove podsticaja u zapošljavanju, ulica Đoke Mazalića 3, kancelarija br.15/I, ili preuzeti sa web stranice Službe www.juszzks.com.ba.

 

 

VIII

 

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se  neće uzeti u razmatranje.

 

IX

 

Rezultati ovog javnog poziva biće objavljeni na web stranici Službe.

 

X

 

Služba će sa poslodavcima koji budu obuhvaćeni Programom, zaključiti ugovore kojima će biti regulisana sva prava i obaveze ugovornih strana, u skladu sa Programom.

 

XI

 

Zahtjevi, sa potrebnom  dokumentacijom, podnose se neposredno ili preporučeno putem pošte Javnoj ustanovi «Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo» – Sarajevo,  ulica Đoke Mazalića broj 3, sa napomenom: «Za Program sufinansiranja zapošljavanja pripravnika».

Dodatne informacije se mogu dobiti u Odjeljenju za poslove podsticaja u zapošljavanju, kancelarija broj 15/I  ili putem telefona  033/ 569-100.

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.