# transfernecijene # poreznosavjetovanje # revizija ;   Imate li ideju kako bi nova regulativa o transfernim cijenama mogla uticati na vaše poslovanje i kakve vam obaveze nameće? Novi Pravilnik o transfernim cijenama koji je objavljen u petak 26. augusta… više

Tags:

Pravilnik o transfernim cijenama

# transfernecijene # poreznosavjetovanje # revizija ;

 

Imate li ideju kako bi nova regulativa o transfernim cijenama mogla uticati na vaše poslovanje i kakve vam obaveze nameće?

Novi Pravilnik o transfernim cijenama koji je objavljen u petak 26. augusta 2016. u Službenim novinama FBiH  br.  67/16 (kojeg ćemo u daljem tekstu nazivati „Pravilnik“) donesen je na  osnovu  člana  46.  Zakona  o  porezu  na  dobit (Službene novine FBiH br. 15/16, u daljem tekstu “Zakon”).

Pravilnikom  se  detaljnije  propisuje  metodologija  izrade dokumentacije o transfernim cijenama, kao i metode koje se pri tome koriste.

Zašto ovo navodimo?!

Podsjećanja  radi,  član  46.  Zakona  propisuje  obavezu poreznim  obveznicima  koji  učestvuju  u  transakcijama  sa povezanim licima da,  u trenutku podnošenja svoje porezne prijave,  moraju  imati  dokumentaciju  o  transfernim cijenama  koja  sadrži  dovoljno  informacija  i  analizu  kojom će  se  potvrditi  da  su  uslovi  njegovih  transakcija  sa povezanim  licima  u  skladu  sa  principom  „van  dohvata ruke“.

Kada porezni obveznik primi zahtjev Porezne uprave dužan je podnijeti  dokumentaciju  o  transfernim cijenama  u  roku  45  dana.

Moramo istaknuti da ovaj Zakon po prvi put propisuje novčane kazne za neposjedovanje dokumentacije o transfernim cijenama, koje se kreću u rasponu od 3.000 do 100.000 KM.

 

Transferne („Sumnjive“) cijene povezanih lica

Zakonske odredbe o transfernim cijenama se po prvi put pojavljuju u Bosni i Hercegovini 1997. godine, kada zakonska regulativa poreza na dobit uvodi načelo tržišnosti. Da bi se približile najboljoj svjetskoj praksi pomenute odredbe su bile predmet izmjena u više navrata.

Najbliži korak ka tome je učinjen početkom 2016. godine usvajanjem novih zakona iz oblasti oporezivanja dobiti pravnih lica u FBiH i RS, koja se primjenjuje od 01.01.2016. godine.

Transfernom cijenom se smatraju cijene proizvoda i usluga u prometima koji se odvijaju između povezanih lica. Neki ih nazivaju „sumnjivim cijenama“ upravo iz razloga što ih definišu povezana lica, te su kao takve podložne određenim uticajima koji nemaju tržišnu pozadinu.

Epitet sumnjivih cijena su dobile iz još jednog razloga. Naime, nerijetko se koriste kao mehanizam za umanjenje poreske obaveze multinacionalnih kompanija ili grupe povezanih društava kroz prebacivanje profita iz jedne poreske jurisdikcije u drugu, odnosno iz jednog društva u drugo. Najčešće to ide u smjeru prebacivanja profita u poreske jurisdikcije sa nižim poreskim opterećenjem.

U Bosni i Hercegovini pravila o transfernim cijenama utvrđena su zakonima

Temeljna načela i principi transfernih cijena definisani su OECD Smjernicama o transfernim cijenama, koje su zatim preuzete, sa ili bez određenih modifikacija, u lokalna zakonodavstva.

Takav je slučaj i sa Bosnom i Hercegovinom, gdje su pravila o transfernim cijenama utvrđena zakonima koji regulišu oporezivanje dobiti pravnih lica. Također, potrebno je napomenuti da je načelo tržišnosti cijena definisano i Zakonom o PDV-u BiH, ali ne na tako detaljan način kao što je to slučaj za Zakonom o porezu na dobit FBiH.

Kao mehanizam borbe protiv sve prisutnije zloupotrebe transfernih cijena od strane poreskih obveznika, na međunarodnom planu je pokrenuto niz inicijativa i aktivnosti sa ciljem sprečavanja poreske evazije. Kao rezultat tih aktivnosti, utvrđen je set pravila o transfernim cijenama, čije temeljno načelo nalaže primjenu tržišnih principa prilikom utvrđivanja cijena roba i usluga među povezanim licima.

Da ne bude zabune, niti jedan zakonodavac ne ograničava pravo svojim obveznicima da formiraju cijene kakve žele, ali ih obavezuje da poresku osnovicu usklade za eventualne efekte nastale kao posljedica primjene netržišnih elemenata u međusobnom poslovanju, ukoliko su isti rezultat određene povezanosti, a ne stanja na tržištu.

 

Tržišne cijene u FBiH i RS

U dijelu koji se odnosi na transferne cijene, zakoni o porezu na dobit FBiH i RS su gotovo identični i sadrže sljedeće odredbe:

Porezni obveznik koji učestvuje u transakciji sa povezanim licem mora utvrditi svoju oporezivu dobit na način koji je u skladu sa principom van dohvata ruke. Princip van dohvata ruke podrazumijeva da se uslovi transakcija sa povezanim licima ne razlikuju od uslova koji bi bili primijenjeni između nezavisnih lica u uporedivim transakcijama provedenim pod uporedivim okolnostima.

Sveobuhvatna definicija pojma „povezano lice“ je utvrđena zakonom, a između ostalog uključuje:

 • Porodične veze
 • pravno lice i svako fizičko lice koje posjeduje neposredno ili posredno 25 ili više procenata vrijednosti ili broja dionica ili glasačkih prava u tom pravnom licu;
 • dva ili više pravnih lica ukoliko jedno fizičko lice ili treće lice posjeduje direktno ili indirektno 25 ili više procenata vrijednosti ili broja dionica ili glasačkih prava u svakom pravnom licu.

Ukoliko uslovi kontrolisane transakcije nisu u skladu sa principom van dohvata ruke, oporeziva dobit povećat će se kroz povećanja prihoda ili smanjenja rashoda koji se mogu odbiti od porezne osnovice.

 

5 metoda testiranja transfernih cijena

Da biste dobili objektivne rezultate u sagledavanju tržišnosti transakcija među povezanim licima utvrđeno je 5 metoda testiranja koje propisuje OECD Smjernice o transfernim cijenama:

 

Klasične transakcijske metode:

 • Metoda uporedive cijene na tržištu,
 • Metoda preprodajne cijene;
 • Metoda cijene koštanja uvećane za uobičajenu zaradu:

 

Metode transakcijske dobiti:

 • Transakcijska metoda preraspodjele dobiti,
 • Metoda transakcijske neto marže;

 

Kako podnijeti poreznu prijavu

Porezni obveznik koji učestvuje u transakcijama sa povezanim licima dužan je u trenutku podnošenja svoje porezne prijave (31.03. tekuće kalendarske godine za prethodnu poresku godinu) imati dokumentaciju o transfernim cijenama koja sadrži dovoljno informacija o pomenutim transakcijama, kao i analizu kojom dokazuje da su uslovi njegovih transakcija sa povezanim licima u skladu sa principom „van dohvata ruke“.

Detaljne odredbe i zahtjevi po pitanju dokumentovanja transakcija sa povezanim licima propisani su Pravilnikom kojeg smo spomenuli na početku teksta.

 

Kako možemo pomoći?

Svojim višegodišnjim iskustvom u oblasti poreskog savjetovanja, a naročito u oblasti transfernih cijena, rado ćemo Vam pomoći da:

 • Identifikujete transakcije sa povezanim licima
 • Izradite dokumentaciju o transfernim cijenama u skladu sa zakonskim propisima i OECD Smjernicama
 • Dokumentujete transakcije sa povezanim licima
 • Izvršite analizu tržišnosti transakcija sa povezanim licima
 • Unaprijed planirate uslove za transakcije sa povezanim licima

U slučaju da imate dodatnih pitanja u vezi sa ovim tekstom ili vam je potrebna naša pomoć i porezni savjet, slobodno nas kontaktirajte.

 

Autor: Sanjin Pita; LL.M, ADIT ; PTA doo; www.pta.ba 

Trackbacks/Pingbacks

 1.  BLOG: Izmjene radnog i poreznog zakonodavstva u 2016. godini - Capitalia

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.