Izvor:

Zakon o radu FBiH broj 26/16 i 89/18; Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Službene novine FBiH”, broj: 36/99, 54/04, 39/06 i 14/09), Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 16/02, 08/03, 02/06, 21/06, 17/10, 26/12, 15/13, 18/14 i 25/14),

Naredba o iznosima po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 16/16), Zakon o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) i Odluka o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 6/04 i 25/09)

Za vrijeme trudnoće, porođaja i njege djeteta, zaposlena žena ima pravo na porodiljsko odsustvo u trajanju od jedne godine neprekidno, a u izuzetnim slučajevima, žena može koristiti i kraće porodiljsko odsustvo, ali ne kraće od 42 dana poslije porođaja. Porodiljsko odsustvo može početi 28 dana prije očekivanog porođaja.

Otac djeteta također ima mogućnost korištenja prava na porodiljsko odsustvo i to u slučajevima smrti majke, ako majka napusti dijete ili ako iz drugih opravdanih razloga ne može da koristi porođajno odsustvo.

Ženi koja je na porodiljskom odsustvu za vrijeme trajanja ugovora o radu na određeno vrijeme poslodavac ne može otkazati ugovor, ali nakon isteka roka na koji je ugovor zaključen, radni odnos prestaje, a poslodavac ničim nije obavezan da produži ugovor o radu sa radnicom koja je na porodiljskom odsustvu.

Vezano za godišnji odmor, treba imati na umu i to da se godišnji odmor u pravilu koristi u neprekidnom trajanju. Međutim, Zakonom je predviđena i mogućnost njegovog korištenja u dva dijela. Ukoliko poslodavac odobri korištenje godišnjeg odmora u dva dijela, radnik je prvi dio obavezan koristiti u trajanju od najmanje 12 radnih dana, s tim što drugi dio mora iskoristiti najkasnije do 30. juna naredne godine.

U slučaju da radnik do tog roka ne iskoristi drugi dio godišnjeg odmora, kasnije ga neće moći iskoristiti, tj. gubi pravo na godišnji odmor (član 50.)

Dakle, ukoliko radnik ne iskoristi godišnji odmor do kraja kalendarske godine ili u slučaju korištenja godišnjeg odmora u dijelovima u kalendarskoj godini ne iskoristi 12 radnih dana godišnjeg odmora, a poslodavac zbog toga ne snosi krivicu, neće imati pravo na naknadu štete zbog neiskorištenog godišnjeg odmora i gubi to pravo, bez obzira da li se radi o radnici na bolovanju ili porodiljskom odsustvu.

Česta su pitanja i zabune u praksi o pravu radnika koji zbog bolovanja ili korištenja porođajnog odsustva ne iskoristi godišnji odmor kako je to propisano zakonom, odnosno kada radnik ne iskoristi preostali dio godišnjeg odmora do kraja kalendarske godine, da koristi godišnji odmor u narednoj godini za prethodnu godinu.

Naglašavamo da u tom slučaju radnik nema (gubi) pravo, bez obzira na razloge zbog kojih nije iskoristio godišnji odmor ako nije iskoristio 12 radnih dana u toj kalendarskoj godini, pa sve i kada se radi o bolovanju i porodiljskom odsustvu.

Primanja

Radnice koje rade skraćeno radno vrijeme primaju plaću u skladu sa zaključenim ugovorom o radu. Pri tome treba voditi računa da se doprinosi u svakom slučaju moraju obračunavati i plaćati na propisanu najnižu osnovicu za obračun doprinosa, pod uslovom da je plaća koja se radnici u ovom slučaju isplaćuje niža od minimalne plaće, jer se, u protivnom, obračun doprinosa, kao i poreza na dohodak, vrši na stvarno isplaćeni iznos.

U slučaju odlaska na bolovanje, zbog bolesti i komplikacija prouzrokovanih trudnoćom i porođajem, trudnica ima pravo na puni iznos naknade plaće, koju isplaćuje poslodavac. U slučaju bolovanja preko 42 dana poslodavac ima pravo na refundaciju od Zavoda zdravstvenog osiguranja, u skladu sa kantonalnim propisima kojima su regulisani bliži uslovi.

Pravo na novčanu pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja žene koja nije u radnom odnosu različito je uređeno kantonalnim propisima.

Naknada plaće ženi-majci koja najmanje 12 mjeseci prije odlaska na porodiljsko odsustvo ima zaključen ugovor o radu ili rješenje o zasnivanju radnog odnosa i prijavu na obavezno osiguranje po osnovu radnog odnosa, utvrđuje se u iznosu 60% prosječne plaće, s tim da taj iznos ne može biti manji od najniže plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Majka koja ima zaključen ugovor o radu manje od 12 mjeseci, kao i majka koja nije u radnom odnosu, imaju pravo na iznos naknade od 30% prosječne plaće.

Poslodavac koji svojoj radnici uplaćuje razliku do njene pune plaće u odnosu na iznos koji joj se isplaćuje na teret kantona, treba obratiti pažnju da iznos te isplaćene razlike ne može biti neoporeziv, što znači da je ta razlika oporeziva kao i sama plaća, te da isplatu prijavi i popuni obrasce 2001 (Specifikacija uz isplatu plaća zaposlenika u radnom odnosu kod pravnih i fizičkih lica) i MIP-1023.

Ukoliko imate nedoumica, za pomoć i dodatne informacije, stojimo vam na raspolaganju na info@capitalia.ba ili 033/574-500.

GET IT DONE WITH CAPITALIA

42 0 komentara to “Porodiljsko odsustvo i naknade”

 1. sanela

  Postovanje,
  vezano za Vas clanak interesuje me da li se pravo na porodiljsku naknadu gubi u slucaju da nisu isplaceni svi doprinosi i plate? Tacnije zdravstvo je svo isplaceno, kasni se sa doprinosima za penziono.

  Komentariši
  • Info Capitalia

   Poštovana,

   Zahvaljujemo se na interesovanju i dostavljenom upitu.
   Neuplaćeni doprinosi za PIO ne bi trebali biti prepreka za ostvarivanje prava na porodiljnu naknadu.

   Srdačan pozdrav,
   Capitalia d.o.o.

   Komentariši
  • Mirzada

   Postovanje, zanima me ako otvorim trudnicko bolovanje jer imam rizicnu trudnocu i trombozu noge i vec sam na bolovanju preko 42 dana, da li se to trudnicko bolovanje racuna i kao porodiljsko bolovanje ili porodiljsko bolovanje nastupa sa danom poroda? U nedoumici sam iz razloga jer sam vec na bolovanju a poslodavcu je bitno da se izjasnim da li je bolovanne ili trudnicko bolovanje. Hvala unaprijed L.p

   Komentariši
   • Capitalia d.o.o.

    Porodiljko odsustvo žena može otpočneti na osnovu nalaza ovlaštenog doktora 28 dana prije očekivanog porođaja. U vašem slučaju se ne radi o porodiljskkom odsustvu i naše je mišljenje da imate pravo na porodiljsko odsustvo od jedne godine neprekidno, a koje počinje od trenutka poroda ili 28 dana prije.

    Komentariši
 2. Irma

  postovani, da li porodilkska nadnaka na kantonu sarajevo iznosi isto za porodilje koje su bile duze od 12mj u radnom odnosu? i koliko iznosi porodiljska nadnaka po radnom danu?
  hvala

  Komentariši
  • Info Capitalia

   Poštovana,

   Zahvaljujemo se na interesovanju i dostavljenom upitu.
   U skladu sa propisima za Kanton Sarajevo za porodilje koje su zaposlene najmanje 12 mjeseci prije odlaska na porodiljsko odsustvo, naknada iznosi 60% prosječne plaće, s tim da iznos naknade ne može biti manji od najniže plaće u FBiH.
   Obzirom da je prema trenutnim podacima za porodilje povoljniji iznos najniže plaće u FBiH, naknada se izračunava množenjem najniže satnice u iznosu od 2,31 KM, sa brojem radnih sati koliko ih je bilo u mjesecu obračuna.

   Srdačan pozdrav,
   Capitalia d.o.o.

   Komentariši
 3. Jasmina Mujcinovic

  Postovani,
  Zanima me da li trudnica koja je otvorila porodiljsko bolovanje prije termina poroda treba u firmu donijeti doznake i kakve, ili je dovoljan nalaz ginekologa na kojem pise datum i porodiljsko bolovanje. Takodjer me zanima, da li je firma koja je imala takav nalaz, a isplatila je platu radnici do termina poroda napravila prekrsaj i da li su duzni isplatiti naknadu trudnici ako je zbog te plate izgubila naknadu za mjesec u kojem se porodila. Hvala unaprijed

  Komentariši
  • Info Capitalia

   Poštovana gđo. Mujčinović,

   Ukoliko je trudnica započela porodiljsko odsustvo prije termina poroda, poslodavcu dostavlja nalaz i mišljenje specijaliste na osnovu kojeg obavještava poslodavca o datumu početka porodiljskog odsustva.
   Poslodavac ima pravo, ali ne i obavezu, da isplaćuje radnici novčanu naknadu za vrijeme trajanja porodiljskog odsustva. Porodilja prilikom predaje zahtjeva za isplatu novčane naknade ženi-majci dostavlja i potvrdu poslodavca o eventualnom iznosu koji će uplaćivati zaposlenici tokom trajanja porodiljskog odsustva. Prema propisima u Kantonu Sarajevo, porodilji se refundira iznos maksimalno do visine plaće koju je ostvarivala iz radnog odnosa. Dakle ukoliko bi poslodavac odlučio da zaposlenici isplaćuje punu plaću za vrijeme trajanja porodiljskog odnosa, žena-majka ne bi imala pravo na novčanu naknadu, ali obzirom da je dobila maksimalni iznos naknade, poslodavac ne bi bio dužan isplatiti dodatni iznos naknade.

   Srdačan pozdrav,
   Capitalia d.o.o.

   Komentariši
 4. Sanela

  Može li porodiljno odsustvo umjesto majke koristiti otac ako majka nije zaposlena? U Srbiji je isti zakon kao i u BiH i kod njih ima to pravo.

  Komentariši
  • Info Capitalia

   Nakon 42 dana poslije porođaja pravo na porodiljno odsustvo može koristiti i radnik – otac djeteta, ako se roditelji tako sporazumiju. Otac djeteta može koristiti ovo pravo i u slučaju smrti majke, ako majka napusti dijete ili ako iz drugih opravdanih razloga majka ne može koristiti odsustvo.

   Komentariši
   • Maid

    Lijep pozdrav, supruga i ja smo skoro saznali da je u drugom stanju. Eh sad nas interesuje pošto je ona Trgovac pojedinac ( radi na pijaci) uplaćuje sama sebi osiguranje i doprinose, ima li ona pravo na neku naknadu, ili porodiljski ili trudničko kako već, pošto se puno ne razumijemo u to. I još nas interesuje da li može zamrznuti za vrijeme trudnoće djelatnost iz razloga jer zima ide a ona neće moći da radi na pijaci trudna u tim uslovima. Unaprijed hvala na odgovoru.

    Komentariši
    • Capitalia d.o.o.

     Pravo na naknadu ženi-majci, za vrijeme odsustva sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta mogu ostvariti osobe koje imaju boravište u Kantonu Sarajevo. Također, pravo na naknadu mogu ostvariti žene-majke koje najmanje 12 mjeseci prije odlaska na porodiljsko odsustvo imaju rješenje o zasnivanju radnog odnosa i prijavu na obavezno osiguranje po osnovu radnog odnosa.
     Dakle, smatramo da vaša supruga ukoliko ispunjava gore navedene uslove ima pravo na naknadu. Za osvarenja prava potrebno je da podnesete „Zahtjev za priznavanje prava na naknadu umjesto plaće ženi-majci“ (podnosi se Općinoskoj službi u kojoj žena ima boravište) uz ostale dokumente.
     Po dobijanju Rješenja, Centar za socijalni rad isplaćuje naknadu uključujući i doprinose za vrijeme porodiljskog odsustva.
     Također, potrebno je za vrijeme porodiljskog odsustva obavijestiti Poreznu upravu FBiH o periodu privremenog prestanka rada Trgovca pojedinca, i priložiti Općinsko Rješenje.
     Za više informacija obratite se Općinskoj službi za boračka pitanja, rad, socijalna pitanja i zdravstvo, prema mjestu boravišta.

     Komentariši
  • Lala

   Poštovani, po kojem tačno članu zakona, imam pravo tražiti retroaktivno isplatu do punog iznosa plate, za period porodiljnog bolovanja? U pitanju je Ze-do kanton, radnica u prosvjeti.

   Komentariši
   • Info Capitalia

    U skladu sa članom 68. Zakona o radu (“Sl. novine FBiH”, broj 26/16) za vrijeme korištenja porodiljskog odsustva radnik ima pravo na naknadu plaće u skladu sa posebnim zakonom. Pored navedenog prava, radniku se može isplatiti i razlika do pune plaće na teret poslodavca. Konkretnije, to znači da poslodavac može ukoliko hoće isplaćivati razliku do pune plaće, ali on nema obavezu da tako postupa, odnosno eventualna isplata razlike do pune plaće na teret poslodavca predstavlja njegovu dobru volju.

    Komentariši
 5. Dalila

  Pozdrav, zanima me da li majka koja ima 3 godine radnog staza sa jednim prekidom od 10 dana koji je bio 8 mjeseci prije otvorenog porodiljskog ima pravo na puni iznos naknade za porodiljsko? UNAPRIJED HVALA NA ODGOVORU

  Komentariši
  • Info Capitalia

   Prava na naknadu plaća za vrijeme porodiljskog odsustva regulisana su Kantonalnim zakonima tako da svaki kanton “vodi svoju politiku”.
   U Kantonu Sarajevo, pravo na naknadu ostvaruje majka djeteta koja najmanje 12 mjeseci prije odlaska na porodiljsko odsustvo ima zaključen ugovo o radu ili rješenje o zasnivanju radnog odnosa i prijavu na obavezno osiguranje po osnovu radnog odnosa.

   Komentariši
 6. Amila

  Poštovani, ukoliko je majka vlasnik obrta, preciznije stomatoloske ordinacije i jedini uposlenik, tako da ce ordinacija biti na mirovanju privremeno za vrijeme trajanja porodiljskog, da li ima pravo na porodiljsku naknadu? Receno mi je da porodilja tada ima status mirovanja, niti je u radnom odnosu, niti je nezaposlena. Zdk je u pitanju. Hvala na odgovoru!

  Komentariši
  • Info Capitalia

   U skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, br. 13/17 i 13/11), pravo na naknadu umjesto plaće ostvaruje žena-majka koja je u radnom odnosu za vrijeme dok odsustvuje sa posla radi porođaja i njege djeteta. Smatramo da vi kao vlasnik obrta, ispunjavate uslov da ste u radnom odnosu, i da trebate podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu umjesto plaće za vrijeme porodiljskog odsustva.

   Visina naknade iznosi 80% prosječne plaće koju je porodilja ostvarila u posljednjih šest mjeseci prije početka korištenja porodiljskog odsustva (preračunski dobiti iznos, a na osnovu plaćenih doprinosa i poreza za vlasnika obrta), ali ne manja od 200 KM, ni veća od prosječne i posljednje objavljene plaće u ZDK.

   Komentariši
  • Info Capitalia

   U skladu sa Zakonom o radu FBiH, radnik je dužan, najkasnije u roku od tri dana od dana nastupanja spriječenosti za rad, pisanim putem obavijestiti poslodavca o privremenoj spriječenosti za rad. Zakon ne propisuje formu, ali se u praksi najčešće koristi “Izvještaj o privremenoj spriječenosti za rad (bolovanju)” koje izdaje doktor porodične medicine.

   Komentariši
   • Elmir

    Postovani.
    Trudnica radila tri godine na odredjeno vrijeme .Napravljen prekid od tacno mjesec dana.Nakon toga ugovor na neodredjeno i radit ce vise od sest mjeseci pod tim ugovorom ce i na porodiljsko odsustvo da ide.Da li ima naknadu od 60%place, da li se taj prekid od mjesec smatra prekidom Kanton Sarajevo je u pitanju.
    Hvala

    Komentariši
    • Capitalia d.o.o.

     Naknada plaće ženi – majci u KS koja najmanje 12 mjeseci prije odlaska na porodiljsko odsustvo ima zaključen ugovor o radu utvrđuje se u iznosu 60% prosječne plaće KS, s tim da ne može biti manja od najniže plaće u FBiH. Budući da žena iz upita ispunjava navedeni uslov smatramo da možete ostvariti pravo na navedeni iznos naknade.

     Komentariši
 7. HKK

  Poštovani,
  Kolika je mjesečna naknada za trudnicu koja je zbog komplikacija u trudnoći na trudničkom bolovanju? Trudnica je u stalnom radnom odnosu u državnoj Instituciji.

  Srdačan pozdrav

  Komentariši
  • Info Capitalia

   U skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju, u slučajevima bolesti i komplikacija prouzrokovanih trudnoćom i porođajem, trudnica ima pravo na neumanjeni iznos naknade plaće (100% od osnovice za naknadu). Naknadu plaće isplaćuje poslodavac, s tim da u slučaju bolovanja preko 42 dana ima pravo na refundaciju od Zavoda zdravstvenog osiguranja, u skladu sa kantonalnim propisima kojim su regulisani detaljniji uslovi.

   Komentariši
 8. Radana

  Postovanje,
  Molkm Vas da li se razumijetw u zakon o naknadi za trudnicko i porodilksko bolovanje u Republici Srpskoj.
  Po ugovoru, bruto plata mi je 800KM, kakosesada racuna trudnicko a kako porodiljsko. Mislim da dobijem 70% ako sam na trudnickom, pa me zanima kako kaa je porodiljsko.
  Jel se racuna od tih 800, oduzmem 33%doprinosa, ili kako….
  Ili kome bih se migla obratitiza moje pitanje
  Hvala

  Komentariši
  • Info Capitalia

   Poštovana,
   U skladu sa Zakonom o radu Republike Srpske propisano je da za vrijeme korištenja porodiljskog odsustva žena ima pravo na naknadu plate u visini prosječne plate koju je ostvarila u toku posljednjih 12 mjeseci prije počinjanja porodiljskog odsustva, a ako žena nije ostvarila platu za svih posljednjih 12 mjeseci, naknada plate iznosi u visini plate koju bi ostvarila da je bila na radu. Obaveza poslodavca je da obračunava i isplaćuje platu za vrijeme trajanja porodiljsko odsustva, a na osnovu Zakona o dječijoj zaštiti poslodavac ima pravo da refundira iznos od 80% bruto plate, nakon izvršene isplate naknade plate.

   Komentariši
 9. Melisa

  Poštovani,
  Trgovac pojedinac je u pitanju.Ja sam na bolovanju duže od 42 dana i dobila sam papire koje trebam predati u ZZO KAntona Sarajevo.Interesuje me po kom osnovu da izvršim obračun plaće ako sam na paušaulu i ako mi je osnovica 393,00 km a plaću inače ne isplaćujemo jer nemamo na to pravo.

  Komentariši
  • Capitalia d.o.o.

   Obračun plaće ćete izvšiti na način da kao osnovicu uzmete iznos na koji ste obračunavali doprinose (393 KM za 2019. godinu). Kada navedeni iznos koristitie kao bruto osnovicu, nakon obračuna doprinosa na plaću ostaje vam neto iznos 271 KM prije poreza.

   Komentariši
 10. Majda

  MS
  Ako porodilja nije radila neprekidno vise od dva mjeseca, da li ima prvih 42 dana pravo na placeno odsustvo, ako ne da li ima pravo na obicno bolovanje kao dojilja (Zdk rad u skoli)
  Hvala

  Komentariši
  • Capitalia d.o.o.

   Pravo žene – majke na porodiljsko odsustvo utvrđeno je Zakonom o radu FBiH, prema kojem, za vrijeme trudnoće, porođaja i njege djeteta žena ima pravo na porodiljsko odsustvo od jedne godine neprekidno. Dužina prethodnog staža, kao ni vrijeme provedeno kod poslodavca ne pravi nikakvu razliku u smislu dužine trajanja porodiljskog odsustva kao ni da li imate ugovor o radu na određeno ili neodređeno vrijeme.
   Za vrijeme porodiljskog odsustva imate pravo na naknadu od Centra za socijalni rad najmanje u visini 80% prosječne plaće koju ste ostvarili šest mjeseci prije početka korištenja porodiljskog odsustva ali ne manje od 200 KM ukoliko žena nije primala ili nije redovno primala plaću u periodu od šest mjeseci prije poroda, u Zeničko – Dobojskom kantonu.

   Komentariši
 11. CivilR

  Pozdrav,

  koja su prava uposlenice iz RS koja je zaposlena u Kantonu Sarajevo? Ko isplaćuje nadoknadu i kolika je?

  Hvala unaprijed

  Komentariši
  • Capitalia d.o.o.

   U FBiH, pravo na naknadu, za vrijeme porodiljskog odsustva, se veže za prebivalište zaposlenice na teritoriji Federacije. S druge strane ostvarivanje prava na naknadu plaće za vrijeme porodiljskog odsustva u RS, prema Zakonu o dječijoj zaštiti RS, se vezuje za sjedište poslodavca, a ne za prebivalište zaposlenice.
   Ovo znači da kada zaposlenica radi u FBiH, a ima prebivalište u RS, ona pravo na naknadu ne može ostvariti u RS (osim ako bi radila u poslovno jedinici koja je registrovana na teritoriji RS i ukoliko je plaćen doprinos za dječiju zaštitu u periodu od najmanje godinu dana u kontinuitetu). Dodatni problem je što zaposlenica nema pravo na naknadu ni u FBiH.
   U ovoj situaciji ostaje na firmi da donese odluku o tome da li će zaposlenici koja je na porodiljskom odsustvu isplaćivati na svoj teret određeni iznos kao naknadu plaće.
   U praksi, kako bi se riješio problem neusaglađenosti entitetskih propisa, postoji mogućnost, da poslodavac sa sjedištem na teritoriji FBiH za uposlenice sa mjestom prebivališta u RS, pored doprinosa za zdravstveno osiguranje (a po kom osnovu se ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu), uplaćuje i doprinos za dječiju zaštitu, u skladu sa Zakonom o doprinosima RS, kako bi ove zaposlenice mogle ostvariti prava na naknadu u RS za vrijeme korištenja porodiljskog odsustva.

   Komentariši
 12. Ana

  Molim Vas moze li informacija ?
  Znači pripravnik sam na ugovoru od 12 mjeseci.
  Trudna sam i termin mi je nekoliko dana prije nego mi istice taj ugovor od godina dana?
  Zanima me stjecem li pravo na porodiljnu naknadu iducih godinu dana kao i porodilje koje su u stalnom radnom odnosu,tocnije radi se o hercegbosanskom kantonu?

  Komentariši
  • Capitalia d.o.o.

   U skladu sa Odlukom o pravima na naknade ženama – majkama (“Narodne novne HBŽ, broj 1/05), pravo na naknadu plaće za vrijeme porodiljskog dopusta ostvaruje žena, koja je prije početka korištenja porodiljskog dopusta ostvarila radni staž u neprekidnom trajanju najmanje dvanaest mjeseci i za koju je vršena uplata doprinosa sukladno propisima u području zdravstvenog osiguranja.
   Nažalost, ukoliko smo dobro shvatili iz vašeg upita, vi nećete ispuniti navedeni uslov.
   Ženi majci, koja ne ispunjava uvjete za ostvarenje prava na naknadu plaće, pripada jednokratna naknada čiji iznos Odlukom utvrđuje Vlada Županije, i po našim saznanjima iznosi 100 KM.

   Komentariši
 13. Amila

  Pozdrav,
  zaposlena sam u Orašju, posavski kanton a zivim u Srebreniku,tuzlanski kanton. Zanima me koji kanton refundira firmi porodiljsku naknadu, jer nisu isti uslovi za navedena 2 kantona. Hvala

  Komentariši
  • Capitalia d.o.o.

   Pravo na naknadu plaća za vrijeme porodiljnog odsustva žena-majka ostvaruje prema mjestu svog prebivališta, tj. u vašem slučaju u Srebreniku-Tuzlanski kanton. Uplatu naknade i doprinosa za vrijeme porodiljskog odsustva vrši Centar za socijalni rad direktno tj. sredstva se ne refundiraju poslodavcu.

   Komentariši
 14. Ermina

  Postovanje. Zanima me da li trudnica u 7. Mjesecu trudnoce moze otvoriti trudnicko bolovanje ako pri zaposlenju nije izvadila ljekarsko?

  Komentariši
 15. Meri

  Postovani,

  Mozete li mi molim vas reci da li se minuli rad obracunava tokom porodiljskog odsustva, odnosno da li poslodavac obracunava samo dio koji on isplacuje ili kompletan iznos place ukljucujuci i dio koji opcina / socijalni rad isplacuje? Je li to obaveza poslodavca kako bi se nadomjestila 100% placa ?!

  Komentariši
  • Capitalia d.o.o.

   Propisima je data mogućnost poslodavcima, ali ne i obaveza, da svojoj zaposlenici, koja je na porodiljskom odsustvu, nadoknadi razliku do njene pune plaće u odnosu na iznos koji joj se isplaćuje na teret budžeta Kantona. Dakle, poslodavac donosi Odluku o iznosu naknade za zaposlenicu koja se nalazi na porodiljskom odsustvu. Ovakva praksa je češće zastupljena u javnom sektoru i obično se iznosom naknade isplaćuje ukupna razlika između njene plaće i naknade koju za vrijeme porodiljskog odsustva prima po rješenju nadležnog centra za socijalni rad.

   Komentariši
 16. Milica

  Poštovani, zanima me ako je radnica otisla na trudničko mjesec dana prije poroda, tih mjesec dana ide na teret poslodavca, dali imamo pravo tražiti refundaciju za 12 mjeseci porodiljskog ili i prvi mjesec porodiljskog ide na teret preduzeća a ostalih 11 mjeseci se refundira u Republici Srpskoj, ili prvi mjesec trudničkog na teret poslodavca a ostalih 12 porodiljskog tražimo refundaciju? Hvala!

  Komentariši

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.