capitaliablog-logo-long-b

Žena može sve

Ne znam da li je slučajno ili ne, neko muškarcima dodao atribut “jačeg” spola, ali sam sigurna da ne postoji nijedna žena koja se nije zapitala “zašto”? Kod njih je i obična prehlada teža od svake naše. Međutim, to nije ništa novo. Slijediti cilj je ključ uspjeha Vrlo je važno

Pročitaj više

Povrat PDV-a u BiH: Fizičkim i pravnim licima strancima

Nije više tajna da posao lakše dobijete ako poznajete nekoga u kompaniji u kojoj se želite zaposliti. Veze i kontakti važniji su nego ikada, i to ne samo za razvoj karijere. Svaku uslugu koju napravite, vratit će se vama. Nikad ne znate kada se vaš nedavno uspostavljeni kontakt može razviti u poslovnu priliku ili karijeru.

Pročitaj više

PDV tretman popravki i isporuka u garantnom roku

Osnov za popravke i isporuke u garantnom roku   Za nedostatke na robi koji postoje u trenutku prijenosa rizika na potrošača odgovoran je prodavac, bez obzira da li je on svjestan ove činjenice. Za tehnički složene proizvode proizvođač, odnosno dobavljač dužan je utvrditi i u tehničkom uputstvu navesti rok osiguranog

Pročitaj više

Poreska osnovica u transakcijama između povezanih lica

Pravilno utvrđivanje PDV osnovice je veliki izazov. Osnovica za obračun PDV-a trebala bi se sastojati od: nabavne vrijednosti (za robu), odnosno cijene koštanja (za proizvode, poluproizvode, usluge i druge učinke) uvećane za prosječnu maržu koju je moguće ostvariti na tržištu za datu djelatnost, između nepovezanih lica. Osnovica za obračun PDV-a

Pročitaj više

Faktoring i otkup potraživanja u Bosni i Hercegovini

Komplikovana zakonska rješenja i česte izmjene stavova i postupanja Uprave za indirektno oporezivanje predstavljaju izazov za poslovne subjekte.  Faktoring i otkup potraživanja sa aspekta Zakona o PDV-u. Šta je faktoring? Faktoring je pravni posao kupoprodaje postojeće nedospjele ili buduće kratkoročne novčane tražbine. Ova tražbina je nastala iz ugovora o prodaji

Pročitaj više

Kome treba studija o transfernim cijenama?

Al Capone i porezi su opštepoznata priča. Davne 1931 nedodirljivi Al završio je u Alkatrazu zbog poreske utaje. Mnogo godina kasnije 2013, na drugom kraju svijeta, sasvim drugačija priča. Pavel Vinogradov, ruski kosmonaut platio je porez ebankingom sa svemirske stanice. Priče su, naravno, sasvim različite, ali je poruka preko 80

Pročitaj više

Avansi u sistemu PDV-a

Avansi u sistemu PDV-a izazivaju mnogobrojne nedoumice i sporne situacije u poslovnoj praksi poreskih obveznika i Uprave za indirektno oporezivanje BiH prilikom primjene Zakona o porezu na dodatu vrijednost. Postalo je očigledno da su postojeće pravne norme nedorečene i da nisu dovoljno „praktične“ za primjenu u poslovnim transakcijama i situacijama.

Pročitaj više

Menadžerski ugovori stranaca

Ne postoji smetnja da menadžersku funkciju društva (direktor/član uprave) u FBiH obavlja i nerezident s tim da je potrebno ispoštovati i odredbe Zakona o zapošljavanju stranaca. Jedna od odredbi je potpisati menadžerski ugovor. Poslovnu funkciju stranac može obavljati i bez zasnivanja radnog odnosa. Ukoliko nerezident obavlja funkciju direktora/člana uprave bez

Pročitaj više

Naplata potraživanja uslijed kašnjenja: Koje su mogućnosti

U vrijeme tržišne nestabilnosti kada se svaka kompanija zbog kašnjenja u plaćanju ili neplaćanju dužnika suočava sa poteškoćama u likvidnosti i platnom nedisciplinom, izuzetno je važno znati koje su zakonom regulisane mogućnosti i uslovi u naplati potraživanja, kao i propisani rokovi čijim propuštanjem kompanije mogu trpjeti posljedice u vidu gubitaka

Pročitaj više