logo-long-b
Irena Omazić

Treba li udruženju računovođa?

Sadržaj

Treba li udruženju računovođa?

Da odmah otklonimo nedoumice i odgovorimo:

Da, svakom udruženju treba računovođa.

Ne govorim ovo zato što agencija CAPITALIA može ponuditi računovodstvene usluge ni zato što udruženjima, manjim i većim, može ponuditi računovodstveni softver prilagođen setu njihovih specifičnih potreba.

Govorim ovo zbog zakonske regulative koja propisuje da i udruženja građana moraju predati godišnji financijski izvještaj, a to znači da svako udruženje mora angažirati certificiranog računovođu koji će taj izvještaj napraviti.

Udruženje je pravno lice

Prema Zakonu o udrugama i fondacijama Federacije BiH, definicija udruženja građana je: dobrovoljna, nevladina i neprofitna organizacija koja je zasnovana na slobodi udruživanja više fizičkih ili pravnih lica, a koja se osniva radi ostvarivanja i unapređivanja određenog zajedničkog ili općeg cilja i interesa sukladno Ustavu i zakonu, a čija temeljna svrha nije sticanje dobiti.

Prilikom registracije, upisom u odgovarajući registar udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

Vođenje knjiga za udruženja

U Zakonu o udrugama i fondacijama (član 40.) stoji „udruga i fondacija dužne su uredno voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća, sukladno zakonu i drugim propisima.“

O ovim obavezama razgovarala sam s djelatnicima nekoliko udruženja o njihovom financijskom poslovanju i zakonskim obavezama prema državi.

Jedan od njih je predstavnik udruženja koje je proisteklo iz nedavnog rata.

Budući da se ovakvo udruženje financira manjim donacijama čiji iznos ne prelazi nekoliko hiljada maraka godišnje, nemaju potrebu za stalnim angažmanom računovođe. Prema njihovim riječima, imaju obavezu podnositi godišnji financijski izvještaj, koji krajem kalendarske godine priprema certificirani računovođa.

Trener i vlasnik jednog sportskog kluba poslovanje kluba uokvirio je udruženjem koje se financira isključivo iz članarina, bez donacija i većeg protoka novca.

Prema njegovim riječima krajem godine angažiraju certificiranog računovođu koji za njih pravi izvješće koje se sastoji od:

  • Prometa blagajne
  • Prometa žiro računa
  • Knjige ulaznih računa i troškova (eventualni troškovi za putovanja, opremu…)

Ovakvo udruženje nema potrebu za stalnim angažmanom računovođe, ali predavanjem godišnjeg financijskog izvještaja po „osiromašenom kontnom planu“ uz svu potrebnu dokumentaciju, pravda se poslovanje kluba.

Udruženjima čije financije prelaze nekoliko desetaka hiljada maraka godišnje, nije dovoljno godišnje financijsko izvješće. Predstavnici jednog takvog udruženja, koje svoj rad financira velikim donacijama, kažu da imaju stalno angažiranog računovođu. Budući da imaju nekoliko zaposlenih, imaju i obvezu Poreznoj upravi predati MIP što je djelokrug rada certificiranog računovođe.

Zbog usklađivanja sa zakonskom regulativom Europske unije i što transparentnijeg djelovanja udruženja kojih u BiH ima oko 21.000 mijenjan je Zakon o udruženjima i fondacijama u F BiH, a jedna od tih izmjena odnosi se i na obvezu predavanja godišnjeg financijskog izvješća.

Predajom financijskog izvješća evidentiraju se sredstva s kojima udruženja posluju, a u koja se ubraja imovina, oprema, novac, plaćanja i naplate udruženja ili fondacije.

U slučaju da imate nedoumica i dodatnih pitanja ili vam je potrebna naša pomoć i porezni savjet, slobodno nas kontaktirajte na email info@capitalia.ba .

Podijeli s drugima
Ako već znate kako vam možemo pomoći, zakažite besplatne konsultacije odmah!