Kako osnovati udruženje građana

15

avg 2019

Kako osnovati udruženje građana

Udruženje građana se osniva osnivačkim aktom kojim se dobrovoljno udružuju radi ostvarivanja nekog zajedničkog ili javnog interesa, a pri tome nemaju namjeru stjecati profit. Udruženja građana su svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih i pravnih osoba koje se… više

plaćanje članarine Turističkoj zajednici

01

avg 2019

Plaćanje članarine Turističkoj zajednici

Obračun i plaćanje članarine Turističkoj zajednici do sada smo vezali za izradu i predaju polugodišnjeg/godišnjeg obračuna. Članarinu TZ su plaćali samo hoteli, ugostitelji i slične djelatnosti kako je i bilo propisano Pravilnikom o djelatnostima obaveznih članova TZ KS, koji je… više

Pravo na otpremninu

23

jul 2019

Pravo na otpremninu i kada je otpremnina oporeziva?

Pravo na otpremninu ima radnik kojem poslodavac otkazuje ugovor o radu nakon najmanje dvije godine neprekidnog rada.   Kako radnik ostvaruje pravo na otpremninu?   Da bi radnik ostvario pravo na otpremninu, ugovor o radu sa poslodavcem mora biti zaključen… više

Porodiljsko odsustvo i naknade

16

jul 2019

Porodiljsko odsustvo i naknade

Izvor: Zakon o radu FBiH broj 26/16 i 89/18; Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Službene novine FBiH”, broj: 36/99, 54/04, 39/06 i 14/09), Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata… više

polugodišnji izvještaj

09

jul 2019

Polugodišnji izvještaj

Ne zaboravite predati polugodišnji obračun! Podsjećamo sve pravne subjekte koji se svrstavaju u srednja i velika preduzeća, na obavezu sačinjavanja i predavanja polugodišnjih finansijskih izvještaja za period januar – juni 2019. godine. Izvještaji se predaju u nadležnu agenciju FIA, a… više

Porez po odbitku

17

jun 2019

Porez po odbitku

Porez po odbitku obračunava se za onaj prihod koji je nerezident ostvario na teritoriju Federacije BiH, te postao obveznik poreza na dobit. Ovaj prihod uključuje isplatu ili na drugi način prijenos (poklon, nasljeđe, kompenzacija i sl.) prihoda od strane rezidenta… više