logo-long-b

Blog Obračun plaća

Neoporezive naknade i pomoći zaposlenicima u Federaciji Bosni i Hercegovini

Poslodavci zaposlenicima pored redovne plaće mogu isplaćivati i različite neoporezive naknade i pomoći. Naime, isplatom neoporezivih naknada poslodavci zapravo dodatno nagrađuju zaposlenike za njihov doprinos ...
Pročitaj više...

Porezni status privremenih i povremenih poslova u FBIH

Iako poreznim propisima nije konkretno definiran porezni status dohotka ostvarenog od privremenih i povremenih poslova, to nikako ne znači da ga se ne može porezno ...
Pročitaj više...

Obračun plaće u FBiH: Kako promjena iznosa najniže plaće utiče na obračun

U posljednjem kvartalu 2021. godine ponovo je intezivirana tema usvajanja novog Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dohodak i to na način koji ...
Pročitaj više...

Razlika između ugovora o djelu i ugovora o autorskom djelu

U praksi se često miješaju ugovor o djelu i ugovor o autorskom djelu jer i jedan i drugi se zaključuju za obavljanje nekog konkretnog djela, ...
Pročitaj više...

Pravo na otpremninu i kada je otpremnina oporeziva?

Pravo na otpremninu ima radnik kojem poslodavac otkazuje ugovor o radu nakon najmanje dvije godine neprekidnog rada.   Kako radnik ostvaruje pravo na otpremninu?   ...
Pročitaj više...

Porodiljsko odsustvo i naknade

Izvor: Zakon o radu FBiH broj 26/16 i 89/18; Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Službene novine ...
Pročitaj više...

Kako provjeriti uplatu doprinosa poslodavca

Porezna uprava Federacije BiH omogućava građanima BIH, kao i stranim građanima – osiguranim licima da u svakom trenutku obave provjeru uplate doprinosa poslodavca. Sve zaposlene ...
Pročitaj više...

Menadžerski ugovori stranaca

Ne postoji smetnja da menadžersku funkciju društva (direktor/član uprave) u FBiH obavlja i nerezident s tim da je potrebno ispoštovati i odredbe Zakona o zapošljavanju ...
Pročitaj više...

Podsjećamo na obavezu predavanja godišnjeg izvještaja o uplaćenoj naknadi za invalide

U skladu sa članom 18. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom prilikom zapošljavanja lica sa invaliditetom pod općim uvjetima: U skladu sa ...
Pročitaj više...
GIP 1022

Rok za predaju GIP 1022 ističe

Godišnji izvještaj sa podacima o isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima GIP 1022 poslodavac/isplatilac podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH prema svom sjedištu do ...
Pročitaj više...
Ako već znate kako vam možemo pomoći, zakažite besplatne konsultacije odmah!