logo-long-b
Capitalia

Godišnji odmori

Sadržaj

Polako ulazimo u razdoblje godine kada će radnici napokon odmoriti od svakodnevnih radnih obaveza i uživati u zasluženom godišnjem odmoru, te ujedno napuniti „baterije“ za nove radne izazove.


Stoga ćemo u nastavku teksta, podsjetiti na ostvarivanje prava na godišnji odmor u skladu sa zakonskim propisima.

Pravo radnika na godišnji odmor uređeno je odredbama Zakona o radu. Naime, radnik za svaku kalendarsku godinu, ima pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje 20 radnih dana, a najduže 30 radnih dana. Iznimno, godišnji odmor može da traje i duže od 30 radnih dana, ukoliko je to uređeno kolektivnim ugovorom, a prema prirodi posla i uvjetima rada. Treba istaknuti da maloljetni radnik ima pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje 24 radna dana.

Kada radnik ostvaruje pravo na godišnji odmor?

Radnik koji se prvi put zaposli ili koji ima prekid rada između dva radna odnosa duži od 15 dana, stiče pravo na godišnji odmor nakon šest mjeseci neprekidnog rada.


Ako radnik nije stekao pravo na puni godišnji odmor, tada ima pravo na najmanje jedan dan godišnjeg odmora za svaki navršeni mjesec dana rada, u skladu sa kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu.


Odsustvo sa rada zbog privremene spriječenosti za rad, materinstva i drugog odsustva koje nije uvjetovano voljom radnika, ne smatra se prekidom rada.

Način korištenja godišnjeg odmora

U slučaju da radnici imaju pravo na godišnji odmor u dužem trajanju od minimalno propisanog, tada se trajanje godišnjeg odmora uređuje kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.
U trajanje godišnjeg odmora ne uračunava se vrijeme privremene spriječenosti za rad, vrijeme praznika u koje se ne radi, kao i drugo vrijeme odsustvovanja sa rada koje se radniku priznaje u staž osiguranja.


Poslodavac utvrđuje Plan korištenja godišnjeg odmora uz prethodnu konsultaciju sa radnicima ili njihovim predstavnicima, uzimajući u obzir potrebe posla, kao i opravdane razloge radnika.


Poslodavac je dužan pisanom odlukom obavijestiti radnika o trajanju godišnjeg odmora i periodu njegovog korištenja, najmanje sedam dana prije korištenja godišnjeg odmora.


Radnik za vrijeme korištenja godišnjeg odmora ima pravo na naknadu plaće, u visini plaće koju bi ostvario da je radio.


U slučaju prestanka ugovora o radu, poslodavac je dužan radniku koji nije iskoristio cijeli ili dio godišnjeg odmora isplatiti naknadu umjesto korištenja godišnjeg odmora u iznosu koji bi primio da je koristio cijeli, odnosno preostali dio godišnjeg odmora, ako godišnji odmor ili njegov dio nije iskoristio krivicom poslodavca.


Godišnji odmor može se koristiti u dva dijela. Ukoliko radnik koristi godišnji odmor u dijelovima, tada se prvi dio koristi bez prekida u trajanju od najmanje 12 radnih dana u toku kalendarske godine, a drugi dio najkasnije do 30. juna naredne godine.


Radnik koji ne iskoristi dio godišnjeg odmora na navedeni način, nema pravo prenošenja godišnjeg odmora u narednu godinu.

Radnik ima pravo koristiti jedan dan godišnjeg odmora kad on to želi, uz obavezu da o tome obavijesti poslodavca najmanje tri dana prije njegovog korištenja.

Zaštita prava na godišnji odmor

Radnik se ne može odreći prava na godišnji odmor. Također, radniku se ne može uskratiti pravo na godišnji odmor, niti mu se izvršiti isplata naknade umjesto korištenja godišnjeg odmora, osim u slučaju iz člana 52. stav 4. Zakona o radu.

Poslodavci (pravna lica) koji onemogućavaju radnicima pravo na korištenje godišnjeg odmora u propisanom trajanju snositi će prekršajne sankcije, odnosno biti će kažnjeni novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM, a u ponovljenom prekršaju novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM. Za navedeni prekršaj, poslodavci (fizička lica) kazniti će se novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM. Ukoliko je taj prekršaj učinjen prema maloljetnom radniku, tada se najniži i najviši iznos novčane kazne uvećava dvostruko.

Podijeli s drugima
Ako već znate kako vam možemo pomoći, zakažite besplatne konsultacije odmah!