logo-long-b
Capitalia

Godišnji obračun i obrasci koje predaju udruženja

Sadržaj

Krajem jedne i nastupanjem nove poslovne godine, potrebno je uskladiti svoje poslovanje i ispuniti propisane obaveze.  Udruženja i druge neprofitne organizacije su dužna pripremiti, sačiniti određene dokumente, te prezentovati svoj rad. Godišnji obračun udruženja i rokovi će biti pojašnjeni u nastavku.

U prethodnom tekstu smo pisali:

  • da li je jednom udruženju potreban računovođa,
  • šta je to tačno propisano Zakonom o udruženjima i fondacijama,
  • da li morate imati stalno uposlenog računovođu,
  • računovodstvene usluge za udruženja i fondacije,
  • na koji način pripremiti dokumentaciju za kraj poslovne godine.

Ukoliko ste pravilno evidentirali i arhivirali dokumentaciju koja vam je pristizala u udruženje (blagajna, izvodi iz banaka, ulazni računi, troškovi poslovanja) certificiranom računovođi ste uveliko olakšali ulazne informacije za pripremu i izradu finansijskog izvještaja.

Obavezni ste  godišnji obračun sa svim pripadajućim finansijskim izvještajima i obrascima predati do 28.02. tekuće godine za prethodnu poslovnu godinu.

Udruženja i druge neprofitne organizacije, ukoliko su registrovana na nivou BiH  dužna  su svoje  finansijske izvještaje predati i Ministarstvu pravde BiH najkasnije do 30.04. tekuće godine za prethodnu poslovnu godinu.

U sljedećoj tablici vam prikazujemo koje to sve obrasce je  dužno pripremiti i sačiniti udruženje, a koji se podnose uz godišnji obračun:

OBRAZACUDRUŽENJA I DRUGE NEPROFITNE ORGANIZACIJE 
 
RAČUNOVODSTVENI ISKAZI  
Bilans stanjaObavezno 
Bilans uspjehaObavezno 
Izvještaj o gotovinskim tokovimaMože, ali nije obavezno 
Izvještaj o promjenama na kapitaluMože, ali nije obavezno 
Bilješke uz finansijske izvještajeObavezno 
Godišnji izvještaj o poslovanjuMože, ali nije obavezno 
STATISTIČKI OBRASCI  
Godišnji izvj. Investicijama (INV-01)Obavezno 
Statistički aneks god. Izvješt.Ne predaje se 
ANEX-dodatni računov.izvještajNe predaje se 
Posebni podaci o plaćama i br. zaposenihObavezno 
ČLANARINE I NAKNADE  
Obrazac P/GK FbiH (komore)Ne predaje se 
Obrazac TZ (turističke zajednice)Ne predaje se 
Obrazac ONŠ (naknada za šume)Ne predaje se 
Obrazac OVN (vodne naknade)Može, ali nije obavezno 
Obrazac ZS (naknada za nesreće)Obavezno 
Obrazac ČOK (obrtničke komore)Može, ali nije obavezno 
   

NAPOMENA!

Prema Zakonu o računovodstvu i reviziji FBiH, predsjednik, direktor ili drugo ovlašteno lice neprofitne organizacije odgovoran je i za tačnost, kompletnost, istinitost, fer prezentiranje i pravovremeno podnošenje finansijskih izvještaja.


Finansijski izvještaji svakog pravnog lica moraju biti ovjereni potpisom i pečatom certificiranog računovođe koji sadrži naziv “certifcirani računovođa”, njegovo ime i prezime, kao i broj važeće licence. Također, finansijski izvještaji moraju biti potpisani od strane lica ovlaštenog za zastupanje, tj. od strane predsjednika/direktora neproftne organizacije, i naravno, ovjereni pečatom podnosioca izvještaja.

Podsjećamo, udruženje je svaki oblik dobrovoljnog povezivanja tri ili više fizičkih ili pravnih lica, u svim kombinacijama, radi unapređenja i ostvarivanja nekog zajedničkog ili općeg interesa ili cilja, u skladu sa Ustavom i zakonom, a čija svrha nije sticanje dobiti.

Svoje prihode stiču kroz članarine, dobrovoljne priloge i poklone javnih institucija, fizičkih i pravnih osoba, u gotovini, uslugama ili imovini, državnim subvencijama, prihodima od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara i sličnih izvora pasivnog prihoda, te prihodima stečenim kroz ostvarivanje ciljeva i aktivnosti udruženja ili fondacije, kako je određeno statutom.

Kada udruženja postaju obveznici poreza na dobit

Udruženja se po propisima smatraju neprofitnim organizacijama i nisu obveznici poreza na dobit.  Međutim, ukoliko oni svojim poslovanjem obavljaju neku tržišnu djelatnost, te ostvaruju i druge prihode sa tržišta, koje nisu navedene u Zakonu o fondacijama i udruženjima BiH, odnosno nisu navedene kao neoporezivi prihodi u Zakonu o porezu na dobit FBiH, tada  postaju obveznici poreza na dobit za dobit koju ostvare obavljanjem tih tržišnih aktivnosti i shodno tome imaju obavezu predaje poreznog bilansa.

Udruženja koja imaju obavezu, uz godišnji obračun, predati porezni bilans, to su dužni učiniti najdalje do 31.3. tekuće godine za prethodnu poslovnu godinu, ne zaboravljajući priložiti i bilans uspjeha za istu poslovnu godinu.

Izvori:

„Službeni glasnik BiH“, broj: 32/01, Zakon o udruženjima i fondacijama BiH
„Službeni glasnik BiH“, broj: 42/03, 63/08, 76/11, 94/16, Zakon o izmjeni Zakona o udruženjima i fondacijama BiH
”Službene novine Federacije BiH”, broj: 15/21, Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH
”Službene novine Federacije BiH”, broj:  15/16, Zakon o porezu na dobit
Revicon, (2017), Godišnji obračun za 2016. godinu, pp. 21

Podijeli s drugima
Ako već znate kako vam možemo pomoći, zakažite besplatne konsultacije odmah!