logo-long-b
Nedim Haverić

Šta donose izmjene radnog i poreznog zakonodavstva?

Sadržaj

Kako smo najavljivali u ranijim Newsletterima, zakonske izmjene iz domena radnog i poreznog prava, u 2016. godini, su intenzivirane. Ovim tekstom ćemo navesti najnovije promjene te njihov uticaj na poslovanje malih preduzeća.

Opći kolektivni ugovor za teritoriju FBiH

Očekivano usvajanje Kolektivnog ugovora se desilo 22.06.2016. godine i objavljeno je u Službenim novinama 48/16.

Treba napomenuti da se u preambuli zakonodavac poziva na Zakon o radu 62/15 koji je proglašen neustavnim, što je greška koju treba ispraviti. Važeći Zakon o radu objavljen je u Sl.novinama 26/2016 od 06.04.2016. godine, i do datuma pisanja ovog teksta izmjena nije objavljena.

Stupanjem na snagu ovog kolektivnog ugovora (23.06.2016. godine) prestaje da važi Opći kolektivni ugovor za teritoriju FBiH („Službene novine FBiH“, broj 54/05 i 62/08).

Novi Kolektivni ugovor definiše da najnižu satnicu utvrđuje Ekonomsko vijeće za FBiH najkasnije do 01.12. u tekućoj, za narednu godinu.

Utvrđena najniža satnica za 2016. godinu, prije oporezivanja ne može biti manja od 2,31 KM.

Navedeno, znači da se povećava minimalna satnica sa postojećih 2,05 KM na 2,31 KM, a samim tim i minimalna mjesečna plaća, sa postojećih 372 KM na 412,50 KM poslije poreza računajući na 184 radna sata u mjesecu.

Troškovi poslodavca, za zaposlenika sa kojim je dogovorena minimalna plaća, se povećavaju na sljedeći način:

Doprinosi, porez i naknade Min. mjesečna plaća neto zaposlenik – poslije poreza 184 sati rada Troškovi poslodavac
Stari obračun 243,02 КМ 372,00 КМ 615,02 КМ
Novi obračun 275,32 КМ 412,50 КМ 687,82 КМ
Razlika 32,30 КМ 40,50 КМ 72,80 КМ

Radnik koji je bio na minimalcu će dobiti više 40,50 KM mjesečno, a poslodavcu će se povećati troškovi po istom radniku 72,80 KM.

Ekonomsko socijalno vijeće treba prilikom utrđivanja najniže satnice voditi računa o rastu i padu GDP-a i inflacije. Vidjećemo da li će se i kako utvrditi najniža satnica za 2017. godinu?

Pored osnovne plaće zaposlenik po novom Kolektivnom ugovoru ima i pravo na sljedeća povećanja plaće:

 • Prekovremeni rad 25% neto satnice
 • Noćni rad – najmanje 25% neto satnice
 • Rad na dan sedmičnog odmora najmanje 15% neto satnice
 • Rad u dane praznika koji su po zakonu državni praznici – najmanje 40% neto satnice
 • Osnovna plaća povećava se za 0,4% za svaku godinu radnog staža (do sada 0,6%), kod poslodavca sa kojim ima zaključen Ugovor o radu (minuli rad)
 • Topli obrok – ukoliko poslodavac ne osigura ishranu, radniku se isplaćuje naknada u dnevnom iznosu od 0,5 – 1,0% od prosječne neto plaće isplaćene u FBiH.

Granski kolektivni ugovori obavezno regulišu i:

 • Način utvrđivanja plaće i radnog učinka
 • Način i visinu obračuna povećanja plaće po osnovu otežanih uslova za rad
 • Naknade plaća za: slučaj smrti radnika i članova uže porodice, vrijeme odsustva sa rada, vrijeme bolesti radnika, rad na terenu
 • Način i visinu utvrđivanja naknade za službeno putovanje
 • Uslove i visinu naknade plaća zbog odsustva sa rada žene za vrijeme trudnoće u slučaju kada ne može biti raspoređena na druge poslove
 • Pravo na otpremninu

Granskim kolektivnim ugovorima, pored drugih pitanja mogu se regulisati i:

 • Naknade za prijevoz sa posla i na posao
 • Uslovi i visina naknade za regres za godišnji odmor, pod uslovom da poslodavac prethodnu poslovnu godinu nije završio sa gubitkom

Navedeno znači da se pravo na prevoz i regres mogu ali ne moraju definisati granskim kolektivnim ugovorom, a ranije je isto pravo bilo definisano Općim kolektivnim ugovorom.

Ostale dijelove Općeg kolektivnog ugovora, kao što su djelovanje sindikata, rješavanje kolektivnih radnih sporova, štrajk i ostale nismo razmatrali u ovom tekstu.

Nadzor nad primjenom ovog kolektivnog ugovora obavlja nadležni inspektor rada.

Izmjene pravilnika o porezu na dohodak Sl. Novine 52/2016

Izmjene Pravilnika o porezu na dohodak su rezultat usklađivanja sa objavljenim Općim kolektivnim ugovorom i Uredbom o troškovima služenih putovanja.

Neoporezivi iznos troškova službenog putovanja, utvrđen je uredbom o naknadama troškova za službena putovanja za budžetske korisnike, a važi i za druge porezne obveznike.

Izmjene su sljedeće:

 • Naknada za upotrebu vlastitog automobila za prevoz na posao i sa posla, saglasno internim aktima se smanjuje na 15% cijene 1 litra goriva po pređenom kilometru, a najviše do cijene 1.5 mjesečne karte javnog saobraćaja na odobrenoj lokaciji
 • Naknada za ishranu u toku rada (topli obrok) je smanjena na 1% od prosječne neto plaće u FBiH prema posljednjem statističkom objavljenom podatku. Navedeno znači da je neoporezivi iznos smanjen sa dosadašnjih cca 350 KM (max. TO za 23 radna dana je max. 389 KM – 845*2%*23 dana, ali zbog praznika i mjesečnog prosjeka računali smo nešto manji iznos) 175 KM.

Ukoliko poslodavac želi zadržati isti iznos minimalne neto plaće i neoporezivih naknada koje isplaćuje zaposleniku, imaće  dodatne troškove doprinosa u iznosu 139,56 KM.

Doprinosi, porez i naknade Min. mjesečna plaća neto zaposlenik – poslije poreza 184 sati rada Topli obrok Prevoz Ukupno mjesečno neto plaća i naknade zaposlenika Ukupan trošak poslodavca
Stari obračun 243,02 КМ 372,00 КМ 350,00 KM 53,00 КМ 775,00 КМ 1.018,02 КМ
Novi obračun 382,58 КМ 547,00 КМ 175,00 КМ 53,00 КМ 775,00 КМ 1.157,58 КМ
Razlika 139,56 КМ 175,00 КМ -175,00 КМ – КМ – КМ 139,56 КМ

Ukoliko poslodavac želi zadržati isti iznos troškova, plaća uposlenika bi bila smanjena 77 KM.

Doprinosi, porez i naknade Min. mjesečna plaća neto zaposlenik – poslije poreza 184 sati rada Topli obrok Prevoz Ukupno mjesečno neto plaća i naknade zaposlenika Ukupan trošak poslodavca
Stari obračun 243,02 КМ 372,00 КМ 350, 00 KM 53,00КМ 775,00 КМ 1.018,02 КМ
Novi obračun 321,17 КМ 470,00 КМ 175,00 КМ 53,00КМ   698,00 КМ 1.019,17 КМ
Razlika 78,15 КМ 98,00 КМ -175,00 КМ -KМ -77,00 КМ 1,15 КМ

Ukoliko poslodavac želi da poveća neto plaću zaposlenika treba računati da će se povećavati i tošak na sljedeći način:

Povećanje plaće 77 KM = Povećanje troška poslodavca 139 KM (77*1,8 =139 KM) ili

Povećanje plaće 20 KM = Povećanje troška poslodavca 36 KM (20*1,8 =36KM)

 • Regres za godišnji odmor porezno je dopustiv u visini 50% isplaćene neto plaće FBiH u posljednja 3 mjeseca, cca 415 KM.
 • Također, novi Pravilnik definira i nove naknade za odvojeni život.

Ovaj Pravilnik će se primjenjivati od 15.07.2016. godine.

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u jedinstveni sistem registracije, kontole i naplate doprinosa Sl. Novine 48/16 od 22.06.2016. godine

Ovim izmjenama obveznik uplate doprinosa podnosi prijavu, za svakog novog zaposlenika najkasnije jedan dan prije otpočinjanja rada.

Također, kod odjave zaposlenika poslodavac (obveznik uplate doprinosa) je dužan da obrazac za odjavu dostavi najkasnije sa danom prestanka radnog odnosa.

Porezna uprava je dužna, na osnovu zahtjeva osiguranika iz osnova radnog odnosa, izdati uvjerenje o uplaćenim doprinosima iz Jedinstvenog sistema. PU će svakom osiguraniku, putem interneta omogućiti pristup podacima o iznosu uplaćenih doprinosa.

Nova uredba o naknadama troškova za službena putovanja Sl. Novine 44/16 od 08.06.2016. godine i izmjene uredbe Sl. Novine 50/16 od 29.6.2016. godine

Novom uredbom utvrđuju se vrsta i visina naknada za službena putovanja, kao i postupak ostvarivanja tih naknada.

Osnovne napomene:

 • Pod službenim putovanjem smatra se ono putovanje kada je službenik upućen u mjesto koje je udaljeno najmanje 30km od mjesta rada.
 • Naknade za službeno putovanje obuhvataju: naknadu za smještaj, ishranu, prijevozne i druge troškove predviđene uredbom
 • Naknada za sl. put u inostranstvo može se obračunati i isplatiti samo u slučaju da službenik priloži najmanje jedan dokaz da je sl. putovanje u stvarnosti obavljeno (račun za hotel, kartu za prijevoz, neki drugi dokument)
 • Dnevnica za sl. putovanje u BiH utvrđuje se u iznosu 25 KM i to za 24 sata provedena na sl. putu ili sl. putu dužem od 12 sati, ½ dnevnice za putovanje od 8 do 12 sati
 • Naknada za smještaj obračunava se u visini priloženog plaćenog hotelskog računa, a najviše do iznosa odobrenog nalogom za službeno putovanje.
 • Naknada za troškove prijevoza u visini stvarno plaćene karte uz priloženi račun, prema odobrenom putnom nalogu. Upotreba vlastitog vozila se nadoknađuje u visini 15% cijene litra benzina BMB95 na teritoriji BiH, po pređenom kilometru na odobrenoj relaciji
 • Propisana je obavezna forma i sadržaj obrasca putnog naloga.
 • Rok za pravdanje troškova službenog putovanja je pet radnih dana od dana kada je službeno putovanje završeno.
 • Rok za povrat i pravdanje akontacije je također 5 radnih dana
 • Izmjenama uredbe, sl. novine 50/16 od 29.6.2016 . godine, briše se član 18. koji se odnosio na uvećanja dnevnica za određene kategorije državnih službenika tj. isti gube pravo na ranije utvrđena uvećanja.

Prestanak važenja radne knjižice

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike izdalo je saopćenje u kojem su date upute o postupanju sa radnom knjižicom nakon 30.06.2016. godine.

Radne knjižice prestaju da važe zaključno sa 30.06.2016. godine.

Poslodavci su dužni radniku vratiti radnu knjižicu, nakasnije u roku od dva mjeseca od prestanka važenja, odnosno najkasnije do 31.08.2016. godine.

Ostale napomene vezano za prestanak važenja objavljene su na http://www.akta.ba/bs/Vijest/vijesti/radne-knjizice-prestaju-vaziti-zakljucno-s-3062016-godine/67114

U slučaju da imate dodatnih pitanja u vezi sa izmjenama i praktičnom primjenom propisa, slobodno nas kontaktirajte!

Podijeli s drugima
Ako već znate kako vam možemo pomoći, zakažite besplatne konsultacije odmah!