logo-long-b
Capitalia

Kako naplatiti potraživanje?

Sadržaj

Kako naplatiti potraživanje?
Naplata potraživanja je od iznimne važnosti za svaku kompaniju i predstavlja jedan od najosjetljivijih aspekata poslovanja, posebno u vrijeme tržišne nestabilnosti i nelikvidnosti. Zbog dužnikovog kašnjenja u plaćanju ili neplaćanju, kompanije (povjerioci) se suočavaju sa poteškoćama u poslovanju, što dovodi do slabijih poslovnih rezultata i nemogućnosti pravovremenog izmirenja obaveza. Sa platnom nedisciplinom suočava se svaka kompanija, a najbolja preventiva je redovno provjeravanje boniteta/reputacije poslovnih partnera i odbijanje poslovanja sa onima koji imaju teškoće u plaćanju. Bonitet sadašnjih i budućih klijenata je veoma bitan za procjenu finansijskog stanja klijenta kao i za vjerovatnoću naplate potraživanja od istog. Za svaku kompaniju od izuzetne važnosti je da propiše vrste i redoslijed aktivnosti, ovlaštenja i odgovornosti svojih zaposlenika u postupku fakturisanja i naplate prodatih proizvoda i pruženih usluga. Smanjenje troškova naplate potraživanja se postiže uspostavljanjem efikasnog procesa upravljanja potraživanjem, odličnim poznavanjem lokalnih propisa i praksi vezanih za plaćanja i naplatu, tačnim predviđanjem ponašanja kupaca i pažljivim praćenjem promjena u njihovom ponašanju i u okruženju.

Preventiva je redovno provjeravanje boniteta/reputacije poslovnih partnera i odbijanje poslovanja sa onima koji imaju teškoće u plaćanju.

Kompletna komunikacija sa dužnicima (pravna i fizička lica) trebala bi se obavljati prema unaprijed definisanim scenarijima/koracima koji su kreirani u zavisnosti od industrije u kojoj se posluje, vrste dužnika, kao i situacija u kojima je dug nastao. Koraci koji se primjenjuju omogućavaju kompanijama da značajno smanje troškove i povećaju efikasnost poslovanja, kao i da se fokusiraju na svoju osnovnu djelatnost ne gubeći vrijeme na sopstvenu naplatu. Neki od tih koraka mogu biti unaprijed definisani rokovi plaćanja koji se naznače na fakturama, vrijeme opomene, rok za utuživanje potraživanja i dr., a sve u cilju uspješne naplate potraživanja i podizanja poslovnih odnosa između povjerioca (kompanije) i dužnika na viši i bolji nivo. Osnovna tri koraka u procesu naplate potraživanje jesu identifikacija problema, gdje se sa posebnom pažnjom analizira šta je sve predmet dugovanja,  drugi korak je proces naplate koji se sastoji od slanja opomena dužniku, u pojedinim slučajevima pružanje mogućnosti obročnog plaćanja, produženje trajanja ugovora i sl, i posljedni, treći korak je sama naplata potraživanja. Važno je naglasiti da prije svih pobrojanih koraka je najvažnija preventiva, koja se postiže „sistemskim pregledom“ –provjerom boniteta dužnika, bilo da se radi o fizičkom ili pravnom licu.

Iskustva iz prakse pokazuju da vansudska naplata potraživanja omogućava povjeriocima da svoje aktivnosti i ljudske potencijale usmjere na obavljanje poslovnih aktivnosti i sticanje dobiti, te da se daleko manje ugrožava poslovna komunikacija između povjerioca i dužnika. Ako vansudska naplata i ne dovede do željenog rezultata, prikupljene informacije pomažu pri odlučivanju da li ima smisla preduzeti skup i dugotrajan sudski proces naplate, a sve u cilju smanjena troškova potraživanja.

Pokušaj naplate potraživanja preko suda vrlo često dovodi do privremenog ili trajnog prekida poslovnih veza.

Na kompanijama je zadatak da djeluju preventivno i ne dovedu sebe u probleme naplate potraživanja pomoću prethodno opisanog.

Kakonaplatitipotraivanje_0

Autorica: Mirna Pajević

Podijeli s drugima
Ako već znate kako vam možemo pomoći, zakažite besplatne konsultacije odmah!