logo-long-b
Capitalia

Kako popuniti obrazac GPD 1051 i ostvariti pravo na povrat poreza na dohodak?

Sadržaj

Često pitanje na početku poslovne godine jeste kako ostvariti pravo na povrat poreza na dohodak od prethodne godine. Odgovor je: podnijeti  godišnju prijavu poreza na dohodak  ( u nastavku teksta: Obrazac GPD-1051).

U ovom tekstu ćemo objasniti ko je dužan podnijeti Obrazac za povrat poreza, rokove podnošenja, poreske olakšice kao i način popunjavanja GPD -1051.

Obrazac GPD -1051 se podnosi do 31.marta za prethodnu godinu.

Obaveza podnošenja obrasca je na fizičkom licu, a ne na poslodavcu.

Nažalost, prosječan građanin BiH nije dovoljno upoznat o ovoj mogućnosti/obavezi pa u tom slučaju savjetujemo da odgovore potražite kod svog računovođe ili poslodavca koji će vam pomoći u njegovom popunjavanju.

Fizička lica tokom godine redovno uplaćuju porez na dohodak. Ako su zaposleni, poslodavac isplaćuje doprinose po osnovu nesamostalnog rada, ukoliko su samostalni poduzetnici, iznajmljuju imovinu ili su angažovani po osnovu ugovora o djelu, autorskom djelu i slično, plaćaju akontativno porez na dohodak. Na kraju godine treba da kroz jednu godišnju prijavu iskažu svoju konačnu poreznu obavezu. Ta godišnja porezna prijava je ustvari Obrazac GPD -1051 u kojem se iskazuju sva ostvarena primanja u jednoj godini.

Obaveza podnošenja obrasca GPD -1051

Ovaj obrazac su dužna podnijeti :

 • sva fizička lica koja su ostvarivala prihod iz dva ili više različitih izvora,
 • fizička lica su vlasnici samostalne djelatnosti,
 • fizička lica koja ostvaruju dohodak od iznajmljivanja,
 • fizička lica koja ostvaruju dohodak iz inostranstva ,
 • fizička lica koja ostvaruju dohodak od nesamostalne djelatnosti kod više poslodavaca istovremeno.

Naprimjer, ako ste imali primanja po osnovu nesamostalnog rada i po osnovu ugovora o djelu dužni ste podnijeti GPD obrazac.  Ako ste bili zaposleni kod dva poslodavca u toku godine, ili ste imali bilo koju kombinaciju navedenih dohodaka u obavezi ste podnijeti Obrazac GPD 1051.

Može se desiti da je poslodavac napravio grešku prilikom obračuna plate te je uplatio poreza više ili manje nego što je trebalo.  U slučaju da je uplatio više poreza, imate pravo na povrat više uplaćenog poreza, pa vam je i u interesu da podnesete ovaj obrazac. Ukoliko je poslodavac uplatio manje poreza nego što je trebalo, fizičko lice i poslodavac su solidarno odgovorni. Ako poslodavac ne uplati ovaj porez do 31.03. obaveza prelazi na fizičko lice. 

Nepostojanje obaveze podnošenja obrasca GPD- 1051

Postoje fizička lica koja nisu obavezna da podnesu ovaj obrazac. Radi se o sljedećim prihodima ili kombinaciji prihoda:

 • dohodak od samostalne djelatnosti za rad u trajanju do 80 sati mjesečno, koji je manji od 250,00 KM,
 • dohodak od iznajmljivanja kuća, stanova, kreveta turistima koji plaćaju boravišnu taksu,
 • dohodak od prodaje imovinskih prava,
 • dohodak od ulaganja kapitala,
 • dohodak od nagradnih igara i igara na sreću.

Ove vrste dohotka se smatraju konačnom poreznom obavezom i  kod njih se ne može ostvariti pravo korištenja ličnog odbitka.

Lični odbitak i ostale porezne olakšice

Svi koji posjeduju poreznu karticu imaju pravo na umanjenje porezne osnovice za odbitke. Osim osnovnog ličnog odbitka (3.600 KM) svako fizičko lice ima pravo na uvećanje po osnovu izdržavanih članova porodice.

Ostali predviđeni dodatni odbici su:

 1. Troškovi zdravstvenih usluga, nabavke lijekova na recept i ortopedskih pomagala – odnosi se na potrebe fizičkog lica ili uzdržavane članova njegove porodice i nema nikakvog ograničenja u visini. U ovom slučaju je potrebno posjedovati dokaze o nastalim troškovima u vidu računa, uvjerenja o invaliditetu, kopije recepata i sl. Treba voditi računa da se ne priznaju troškovi za lijekove koji nisu izdati na recept, sanitetski i potrošni materijal, kozmetička sredstva, estetske zahvate i sl. I posljednji uslov jeste da su svi ovi troškovi finansirani iz vlastitih sredstava, a ne iz pomoći, donacije ili od strane poslodavca.
 1. Kamate na stambeni kredit kojim se prvi put riješava stambeno pitanje – ukoliko imate stambeni kredit u banci kojim rješavate svoje stambeno pitanje prvi put imate pravo da koristite ovu poreznu olakšicu. Priznaje se puni iznos kamate plaćene u godini za koju se podnosi GPD obrazac. Ono što je bitno jeste da je stav Federalnog ministarstva finansija da prostor ne smije biti veći od 120 m2.  Potrebni prilozi u ovom slučaju su: kopija ugovora sa bankom, dokaz o visini plaćenih kamata u godini za koju se podnosi porezna prijava, dokaz da porezni obveznik i članovi njegove porodice nemaju nekretninu za stanovanje (dokaz suda), kupoprodajni ugovor ili ugovor o izgradnji, dokaz o kvadraturi (ZK izvadak) kao i izjava poreznog obveznika da su svi podaci koji su prijavljeni u potpunosti tačni.

Kako popuniti obrazac GPD- 1051

Dio 1. – Podaci o poreznom obvezniku

U ovom dijelu se unose podaci o fizičkoj osobi za koju se podnosi porezna prijava i to Ime i prezime, adresa, JMBG, telefon i e-mail.

Dio 2. – Prijava prihoda ostvarenih tokom poreznog perioda

 • Dohodak od nesamostalne djelatnosti – redni broj 8. – unose se podatak iz kolone 11. Obrasca GIP, prihod ostvaren od nesamostalne djelatnosti odnosno radom kod poslodavca.
 • Dohodak od samostalne djelatnosti – redni broj 9. – unose se podatak iz kolone 28. specifikacije za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti – obrazac SPR -1053 (dobit, gubitak)
 • Dohodak od poljoprivrede i šumarstva – redni broj 10. – unose se podaci kao za dohodak od samostalne djelatnosti
 • Dohodak od iznajmljivanja imovine – redni broj 11. – unose se podaci iz obrasca PRIM-1054 (Pregled prihoda i rashoda od iznajmljivanja imovine) . To je ustvari prihod od iznajmljivanja po odbitku troškova (30%).
 • Prihodi od imovinskih prava – redni broj 12. – prihodi nastali od otuđenja odnosno prodaje, ustupanja, zamjene ili drugim prenosom uz naknadu autorskih prava, licenci, patenata, franšiza i ostale imovine koja se sastoji samo od prava.  Kao prilog se prilaže ugovor o vremenski ograničenom ustupanju imovinskih prava.
 • Dohodak od drugih samostalnih djelatnosti – redni broj 13. – naknade po osnovu ugovora o djelu, autorskog honorara, naknade članovima skupštine, nadzornih i upravnih odbora, stečajnih upravitelja, predstavničkih organa vlasti. Kao prilog se prilaže obrazac AUG -1031 (unosi se kolona 13) i ASD -1032 (unosi se kolona 10).
 • Poslovni gubitak iz ranijih godina – redni br. 14. – porezni obveznici mogu koristiti gubitak u prethodnih 5 godina za umanjenje oporezive osnovice.

Kada saberemo sve dohotke i oduzmemo gubitke dobiti ćemo ostvarenu dobit ili gubitak.

Dio 3. – Lični odbici

U ovom dijelu se popunjavaju lični odbici na osnovu postojeće porezne kartice kao i uvećanje ličnih odbitaka po osnovu troškova za zdravstvene usluge, nabavku lijekova i kamate plaćene na stambeni kredit. Ove kategorije smo objasnili u prethodnom dijelu teksta pa ih ovdje nećemo ponovo navoditi.

Dio 4. – Obračun porezne obaveze

Na kraju porezne prijave, uzimamo ostvareni gubitak ili dobitak iz dijela 2. i evidentiramo u odgovarajući red.  Ako je u poreznom periodu ostvaren gubitak onda ukupni odbici nemaju nikakav porezni efekat. Ako je ostvaren dohodak za godinu, ukupni odbici (dio 3.) utiču na iznos osnovice poreza na dohodak a samim tim i na iznos porezne obaveze. Porez na dohodak se plaća 10% na poreznu osnovicu.

Umanjenje poreza po članu 35. Stav 3 i član 47. Zakona se odnosi na zapošljavanje lica sa posebnim potrebama i lica sa invalidetom. Za svako tako zaposleno lice mogu umanjiti osnovicu poreza na dohodak za 10%, s tim da maksimalni iznos ne može preći 50%.

Porez po odbitku predstavlja porez na dohodak plaćen po osnovu nesamostalne djelatnosti (obrazac GIP-1022) i porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu, autorskom djelu, članstvo u odborima i slično.  Uplaćene akontacije poreza se odnosi samo na porez na dohodak uplaćen po osnovu posjedovanja samostalne djelatnosti.

Plaćeni porez u inostranstvu, odnosno na drugoj teritoriji BiH (RS, BD) – ako je fizičko lice iz FBiH bilo zaposleno u Republici Srpskoj, Brčko Distriktu ili inostranstvu unosi iznos poreza na dohodak koji je plaćen.

Na kraju kada od porezne obaveze oduzmemo porez na dohodak koji je već plaćen, možemo dobiti iznos koji treba da doplatimo ili eventualno tražiti povrat/koristimo pretplatu za narednu godinu. Ukoliko tražimo povrat potrebno je evidentirati  broj transakcijskog računa na koji želimo da izvršimo povrat. Rok za povrat je 90 dana od dana prijema zahtjeva.

Godišnja prijava poreza na dohodak se najčešće podnosi prema adresi prebivališta, po sjedištu obrta ili nekretnine koja se iznajmljuje.

Autorica: Amela Perenda, Ovlašteni revizor

Podijeli s drugima
Ako već znate kako vam možemo pomoći, zakažite besplatne konsultacije odmah!