logo-long-b
Emina Aldžić Bajramović

Kako se osloboditi plaćanja poreza po odbitku i koje probleme susrećemo u praksi

Sadržaj

„Novi“ Zakon o porezu na dobit, koji tretira pitanja vezana za porez po odbitku, na snazi je od 2016. godine. Iako su novi propisi dali puno više odgovora i puno detaljnije regulisali cijelu tematiku, i nakon osam godina primjene u praksi se susrećemo sa brojnim pitanjima, čak i pogrešnim shvatanjima i postupanjima.

Šta je porez po odbitku, kada se obračunava i plaća?

Porez po odbitku je porez koji se obračunava na prihode koje nerezidenti ostvare obavljanjem povremene djelatnosti na teritoriji Federacije, osim prihoda koji se može pripisati poslovnoj jedinici nerezidenta u Federaciji. Kako stranci u praksi nemaju stalno mjesto poslovanja u FBiH, jer je najčešće u pitanju povremeno obavljanje djelatnosti, to znači da prihod koji su ostvarili u Federaciji neće biti oporezovan porezom na dobit. Sada dolazimo do poreza po odbitku kao „alata“ koji služi za oporezivanje prihoda koji su nerezidenti ostvarili u Federaciji.

U skladu sa propisima Zakona o porezu na dobit, porez po odbitku se obračunava na isplate ili na drugi način izmirene dividende, kamate, naknade za autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva, naknada za upravljačke, tehničke i obrazovne usluge, naknade za zakup na osnovu iznajmljivanja pokretne i nepokretne imovine, naknade za zabavne i sportske događaje, premije osiguranja za osiguranje ili reosiguranje od rizika u Federaciji, naknade za telekomunikacijske usluge i ostale naknade za usluge, ali samo za nerezidente iz država sa kojima nema potpisan ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

U istom članu Zakona definisano je da porez po odbitku u ime nerezidenta obračunava i obustavlja isplatilac – rezident Federacije prilikom isplate obaveze prema nerezidentu. Dakle, rezident je u obavezi iskoristiti alat – porez po odbitku kako bi Federacija naplatila pripadajući porez.

Isplatilac-rezident je dužan podnijeti odgovarajuću poreznu prijavu nadležnoj jedinici Porezne uprave o obračunatom i uplaćenom porezu po odbitku za ime i u račun nerezidenta i platiti porez u roku 10 dana nakon isteka mjeseca u kojem je izvršena isplata nerezidentu.

Kako se osloboditi obaveze plaćanja poreza po odbitku?

Kao i kod svih propisa, i ovdje postoje određeni izuzeci i oslobađanja.

Naime, kod utvrđivanja postojanja obaveze za porez po odbitku polazimo od naših propisa. Ukoliko utvrdimo da je ista za određeni prihod propisana našim Zakonom, ključno je utvrditi da li postoji Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (u daljem tekstu „Ugovor“).

Ukoliko Ugovor ne postoji, porez po odbitku se obračunava kako je to propisano Zakonom o porezu na dobit. Ako Ugovor postoji, tada smo dužni provjeriti šta je istim propisano, s obzirom da odredbe međudržavnog Ugovora imaju prednost u primjeni u odnosu na lokalno zakonodavstvo.  

U slučaju kada smo međudržavnim Ugovorom oslobođeni obaveze obračuna našeg poreza po odbitku, odnosno kada je oporezivanje određene vrste prihoda ostavljeno državi rezidentnosti – primaocu prihoda, i tada imamo određene obaveze. Upravo ovdje dolazimo do različitih mišljenja, tumačenja i postupanja u praksi.

Ipak, smatramo da su propisi jasni i nedvojbeno možemo zaključiti da u slučaju primjene međudržavnih Ugovora koji nas oslobađaju plaćanja poreza po odbitku, ili ostavljaju mogućnost primjene niže porezne stope, moramo dokazati ispunjenost uslova.

Zakonom su propisana dva uslova, i to:

  1. Posjedovanje Potvrde o rezidentnosti primaoca prihoda koju je izdao nadležni ogran države primaoca ne stariju od godinu dana i
  2. Izjavu nerezidenta da je on primalac prihoda i stvarni vlasnik, odnosno korisnik tog prihoda.

Važno je naglasiti da sama Potvrda o rezidentnosti nije dovoljan uslov za oslobađanje, neophodna je i Izjava u formi obrasca OP-820 koja je dodatni dokaz da se ne radi o naplati prihoda za treće lice koje možda dolazi iz države sa kojom nemamo potpisan Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, što bi u potpunosti promijenilo obaveze isplatioca prihoda – rezidenta Federacije.

Problemi u praksi

Kako je u praksi, u radu sa velikim stranim pravnim licima, teško ili gotovo nemoguće ispuniti drugi navedeni uslov, tj. dobiti potpisan Obrazac OP-820 za svaki račun, i pored postojanja Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, teret obračuna i plaćanja poreza po odbitku ostaje na rezidentu Federacije – isplatiocu prihoda.

U navedenoj situaciji dolazimo do toga da „alat“ porez po odbitku nije ispoštovan kako je to propisano.

Isplatilac će na svoju štetu obračunati i platiti određeni rashod, ali uz napomenu da to radi na „Bruto iznos“ naknade, odnosno koristeći preračunatu stopu od 11,11%.

I tu nije kraj, tako plaćeni porez po odbitku tretira se kao porezno nepriznat, u skladu s propisima on se nije trebao desiti, zapravo je morao teretiti stranog primaoca prihoda. 

I kao zaključak, ukoliko ne možemo ispuniti dva navedena neophodna uslova za oslobađanje od plaćanja poreza po odbitku, ili primjenu niže porezne stope, ponašamo se kao da Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ne postoji.

Podijeli s drugima
Ako već znate kako vam možemo pomoći, zakažite besplatne konsultacije odmah!