logo-long-b
Capitalia

Lista pitanja inspektorata za Zakon o radu i radno pravni status

Sadržaj

Federalna uprava za inspekcijske poslove je 30. 05. 2017. godine na web prezentaciji objavila liste provjere (“check liste”) za sve inspektorate u njenom sastavu.

Capitalia d.o.o. će za vas pripremiti pojednostavljene liste za svaku od oblasti u okviru koje se sprovodi inspekcijski nadzor. Molimo vas da se informišete o zakonskim uslovima koje biste trebali ispunjavati kako ne biste bili sankcionisani u inspekcijskom nadzoru.

U tekstu FISKALIZACIJA smo pripremili pitanja inspektorata vezane za fiskalizaciju i potrebne prateće dokumente.

Navedene liste sa setovima pitanja uveliko olakšavaju posao inspektoratima i omogućavaju provođenje načela „transparentnosti“, dok privrednim subjektima omogućavaju informativnu, edukativnu i preventivnu funkciju usklađivanja vlastitog poslovanja.

POTREBNI DOKUMENTI:

 I             Matična evidencija o radnicima
II             Prijave radnika – Obrazac JS3100

III             

Ugovori o radu
IV             Menadžerski ugovor – direktor (ako direktor obavlja poslovodnu funkciju bez radnog odnosa)
V             Evidencija o drugim licima angažovanim na radu
VI            Ugovori o djelu
VII            Ugovori o privremenim i povremenim poslovima
VIII            Platne liste i dokazi o isplaćenim platama i doprinosima
IX             Evidencija o radnom vremenu – šihtarica
X             Evidencija o radnom vremenu za radnike koji poslove obavljaju na izdvojenom mjestu rada
XI             Pravilnik o radu (za d.o.o. sa 30 i više uposlenika)

XII             

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

IZVORI ZA PITANJA INSPEKTORATA:

I             

ZAKON O RADU

II             ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU STANACA
III             ZAKON O POSREDOVANJU U ZAPOŠLJAVANJU I SOCIJALNOJ SIGURNOSTI NEZAPOSLENIH OSOBA
IV             ZAKON O PENZIONOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU
V      UREDBA O UVJETIMA KOJE PREDUZEĆE ODNOSNO DRUGA PRAVNA OSOBA DUŽNA ISPUNJAVATI GLEDE BROJA UPOSLENIH DJELATNIKA U VEZI OBAVLJANJA REGISTROVANE DJELATNOSTI
VI             UREDBE O POTICAJU ZAPOŠLJAVANJA

 

PITANJA ZA ZAKON O RADU I RADNO PRAVNI STATUS 

Lista pitanja za Zakon o radu i radno pravni status

Podijeli s drugima
Ako već znate kako vam možemo pomoći, zakažite besplatne konsultacije odmah!