logo-long-b
Saida Ahmetović

Momenat obavezne registracije za PDV

Sadržaj

Jeste li se zapitali u kom momentu poslovni subjekt, bez obzira radi li se o pravnom ili fizičkom licu, postaju obaveznici odredbi Zakona o porezu na dodatnu vrijednost?

Kada nastupa moment obavezne registracije za PDV (poreza na dodatu vrijednost)?

Odgovor bi trebao biti jednostavan i nalazi se u članu 57. Zakona o Porezu na dodatnu vrijednost: onog trenutka kada oporezivi promet dobrima ili uslugama prelazi ili će vjerovatno preći iznos od 50.000 KM.

Šta to u poslovnoj praksi zapravo znači?

To znači da ste, prema odredbi člana 29. stav (1) Pravilnika o registraciji i upisu u Jedinstveni registar obaveznika indirektnih poreza, dužni do 20.-og u tekućem mjesecu po isteku mjeseca u kojem ste ostvarili oporezivi promet veći od praga PDV-a, podnijeti zahtjev s prilozima:

 1. Upravi za indirektno oporezivanje,
 2. Sektoru za poreze,
 3. Odsjeku za podršku.

Uprava za indirektno oporezivanje obradit će zahtjev i izdati rješenje o registraciji u roku od 15 dana od dana prijema vašeg zahtjeva.

Kada počinju teći prava i obaveze po osnovu poreza na dodanu vrijednost?

Naredni dan iza dana na koji ste prešli prag od 50.000 KM je datum na koji će glasiti vaše rješenje o registraciji i datum od kojeg počinju vaša poreska prava i obaveze.

Od datuma registracije dužni ste na sve oporezive isporuke dobara i usluga zaračunati PDV prema propisanoj stopi od 17%. Za isporuke koje su oslobođene PDV-a, isti ne zaračunavate, ali se na fakturi jasno pozivate na odgovarajući član Zakona na osnovu kojeg primjenjujete porezno oslobođenje.

Dokumentacija potrebna za registraciju PDV obveznika

Zahtjev za registraciju i upisu u Registar podnosi se na obrascu ZR 1 koji je dio Pravilnika o registraciji i upisu u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza, a uz isti prema pomenutom Pravilniku prilažete originalnu ili u ovjerenom prepisu, slijedeću dokumentaciju:

 1. Rješenja o upisu u sudski registar – (u slučaju predaje ovjerenog prepisa – rješenje mora biti ovjereno na svakoj stranici);
 2. Uvjerenje ili potvrdu o registraciji izdatu od nadležne porezne uprave entiteta ili Brčko Distrikta BiH,
 3. Kopiju lične karte vlasnika i odgovornih lica pravnog lica, podnosioca zahtjeva;
 4. Ovjerena kopija dozvole za rad i prijavu boravišta, izdate od nadležnih organa entiteta ili Brčko Distrikta BiH za odgovorno lice – stranog državljanina;
 5. Punomoć kojom se ovlašćuje državljanin BiH da zastupa poreznog obveznika u postupcima sa UIO BIH, u slučaju odsustva odgovornog lica – stranog državljanina;
 6. Ovjerena kopija pasoša za vlasnika i odgovorno lice – stranog državljanina i
 7. Karton deponovanih potpisa ovjeren od strane poslovne banke kod koje je otvoren transakcijski račun (za sve otvorene transakcijske račune),
 8. Dokaz o plaćenim taksama (taksa na zahtjev za registraciju i upis u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza u iznosu od 10,00 KM; taksa za izdavanje rješenja o registraciji i upisu u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza u iznosu 10,00 KM; taksa za izdavanje uvjerenja o registraciji/upisu u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza u iznosu od 20 KM).

Poslovna praksa u Računovodstvenoj agenciji CAPITALIA je pokazala, da poreski službenici koji obrađuju zahtjeve pored gore navedene dokumentacije traže i originalnu ili u ovjerenom prepisu, slijedeću dokumentaciju:

 1. Ugovor o zakupu poslovnog prostora,
 2. Izjavu i dokaz da ste ostvarili oporezivi promet iznad praga oporezivanja propisanog članom 57. stav (1) Zakona o porezu na dodanu vrijednost
 3. Obavijest o dodjeli statusa glavnog računa,
 4. U slučaju da nemate fiksni telefon – izjava o neposjedovanju fiksnog telefona.

Ako ste u procesu registracije za PDV i potrebna Vam je pomoć obratite nam se. Tim Računovodstvene agencije CAPITALIA vam stoji na raspolaganju.

Naš kontakt email info@capitalia.ba ili telefon +387 33 574 500.

Autorica: Saida Ahmetović, dipl. oec.

Podijeli s drugima
Ako već znate kako vam možemo pomoći, zakažite besplatne konsultacije odmah!