logo-long-b
Capitalia

Novosti u sistemu sprječavanja pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti

Sadržaj

U Bosni i Hercegovini na snazi je novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, koji je objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 13/24 od 19.02.2024. godine.

Intencija zakonodavca za donošenjem novog Zakona proizilazila je između ostalog, radi usklađivanja sa Direktivama i Uredbama Evropske unije u oblasti sprječavanja pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, te harmonizacije sistema sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma sa standardima i preporukama Radne grupe za financijske mjere protiv pranja novca – FATF, te preporukama MONEYVAL iz zadnjeg kruga evaluacije.

Shodno tome, u nastavku teksta, naglasak će se staviti na neke od značajnih zakonskih novosti.

Svi obveznici Zakona (npr. mikrokreditna organizacija, davalac lizinga, društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, društvo za upravljanje investicionim fondovima, društvo za faktoring, privredno društvo za reviziju, privredna društva i preduzetnici registrirani za pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga, poreski savjetnici, te sva ostala lica koja se obavežu da će direktno ili pomoću drugih lica s kojima su ta ostala lica povezana pružati materijalnu pomoć, podršku ili savjete o poreznim pitanjima kao glavnu poslovnu djelatnost ili profesionalnu aktivnost…) dužni su osigurati kontinuirano godišnje stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje koje obuhvata sve zaposlene na radnim mjestima relevantnim za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, a koje treba biti prilagođeno realnim potrebama njegovih organizacionih dijelova, funkcija i/ili zaposlenika. Naime, stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje odnosi se na upoznavanje s odredbama zakona i propisa donesenih na osnovu zakona i internih akata, sa stručnom literaturom o sprječavanju i otkrivanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, s listom indikatora za prepoznavanje sumnjivih aktivnosti klijenata i sumnjivih transakcija, odnosno sredstava, uključujući relevantne zahtjeve za zaštitu podataka. Također, obveznici su dužni izraditi plan godišnjeg stručnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih u pogledu sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti najkasnije do kraja marta za tekuću godinu. Za nepridržavanje zakonskih odredbi propisane su novčane kazne u iznosu od 20.000 do 80.000 KM.

Uvode se mehanizmi koji osiguravaju provođenje ograničenja u plaćanju gotovinom za sve obveznike Zakona.

Prema tome, obveznici Zakona dužni su preduzeti mjere identifikacije i praćenja klijenta prilikom:

a) uspostavljanja poslovnog odnosa s klijentom,

b) obavljanja transakcije u iznosu 30.000 KM ili više bez obzira da li je transakcija obavljena u obliku jedne operacije ili više operacija koje se čine povezanima,

c) obavljanja povremene transakcije koja predstavlja prijenos novčanih sredstava u iznosu od 2.000 KM ili više,

d) postojanja sumnje u vjerodostojnost i adekvatnost prethodno dobivenih informacija o klijentu ili stvarnom vlasniku,

e) postojanja sumnje na pranje novca ili financiranje terorističkih aktivnosti bez obzira na iznos transakcije ili sredstava, bez obzira na sva moguća odstupanja, izuzeća ili pragove.

Preciznije se definiraju bliži suradnici politički eksponiranih osoba nad kojima se vrši pojačan nadzor od obveznika Zakona. Bliski suradnici politički eksponiranih osoba uključuju: fizička lica za koja je poznato da imaju zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnim subjektima ili pravnim aranžmanima ili bilo koje druge bliske poslovne odnose s politički eksponiranim licem; fizička lica koja su jedini stvarni vlasnici pravnog subjekta ili pravnog aranžmana za koji je poznato da je stvoren za de facto dobrobit politički izloženog lica.

U konačnici, donošenjem novog Zakona ispunjava se jedan od uvjeta za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine s Evropskom unijom, te će se učinkovitije prevenirati pranje novca i financiranje terorističkih aktivnosti, a što će se pozitivno odraziti na poslovnu zajednicu.

Podijeli s drugima
Ako već znate kako vam možemo pomoći, zakažite besplatne konsultacije odmah!