logo-long-b
Nedim Haverić

Obračun plaće u FBiH: Kako promjena iznosa najniže plaće utiče na obračun

Sadržaj

U posljednjem kvartalu 2021. godine ponovo je intezivirana tema usvajanja novog Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dohodak i to na način koji je ukazivao na povećanje najniže plaće.

Budući da ovi zakoni nisu usvojeni nastaviće se pravo radnika u FBiH na neoporezive naknade poput toplog obroka, prijevoza i regresa, a iznos najniže plaće će svojom Odlukom definisati Vlada FBiH nakon konsultacija sa Ekonomsko – socijalnim vijećem – ESV (ESV – sačinjavaju predstavnici samostalnih sindikata BiH, predstavnici Udruženja poslodavaca FBiH i Vlada FBiH)

Nakon konsultacija sa Ekonomsko – socijalnim vijećem, donešeni su sljedeći akti:

  • Uredba o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće („Službene novine FBiH“, broj 106/21) koja je stupila na snagu 1.1.2022. godine
  • Odluka o iznosu najniže plaće za 2022. godinu („Službene novine FBiH“, broj 3/22) stupila na snagu 12.1.2022. godine.

Odlukom je utvrđena najniža plaća za period od 1. januara do 31. decembra 2022. godine u neto iznosu od 543 KM.

 

Obračun plaće – šta se promijenilo za zaposlenike?

Promjena će uticati samo na zaposlenike koji su imali neto plaću nižu od 543 KM na način da će se ista povećati. Maksimalno povećanje, tj. neto razlika između ranije najniže i novoutvrđene najniže neto plaće iznosi 136 KM.

Naravno, ukupno povećanje primanja će se desiti ukoliko iznosi neoporezivih naknada (topli obrok, regres itd) ostanu na istom nivou kao u 2021. godini.

Obračun plaće – šta se promijenilo za poslodavca?

Poslodavcima će se povećati troškovi za sve zaposlenike koji imaju nižu neto plaću od 543 KM.

Troškovi će biti veći za povećanje neto iznosa kao i za pripadajuće doprinose, porez i naknade.

Maksimalno povećanje troškova za poslodavca po zaposleniku iznosi 245 KM.

Primjer obračuna plaće u FBiH – uporedni pregled!

U cilju što jednostavnijeg obrazloženja promjene, u nastavku prikazujemo primjer obračuna plaće u FBiH, uporedni pregled obračuna stare i nove najniže plaće

obračun plaće u Federaciji BiH

U našem primjeru uporedili smo iznos najniže plaće iz decembra 2021. sa novoutvrđenom najnižom plaćom za januar 2022. Zbog različitog broja radnih dana najniža plaća za decembar je nešto viša dok je iznos maksimalno neoporezivog toplog obroka nešto viši.

Zaključak

Svi se slažu da je potreba poboljšanja statusa zaposlenih neophodna. Naročito radnika sa najnižom plaćom.

Udruženje poslodavaca je podržalo donošenje Uredbe s napomenom da je to gornja granica koju poslodavci mogu podnijeti na svoj teret.

S druge strane Federalni Savez samostalnih sindikataka u izjavi za FTV naglašava da navedeni iznos ne može zaustaviti egzodus radnika.

Treba istaći da efekat promjene neće svi osjetiti na isti način. Svaki poslodavac će u skladu sa svojim mogućnostima i poslovnim politikama morati utvrditi nove iznose najniže neto plaće i neoporezivih naknada za 2022. godinu. U tu svrhu možete koristiti naš kalkulator za obračun plaća.

Također, biće potrebno aneksirati sve ugovore koji će se  promijeniti u skladu sa navedenim odlukama.

Ostaje otvoreno pitanje usvajanja novih zakona o doprinosima i dohotku, a čijim usvajanjem se očekuje ukidanje neoporezivih naknada što će uticati na drugačiji obračun plaće i naravno nove efekte na poslovanje.

Podijeli s drugima
Ako već znate kako vam možemo pomoći, zakažite besplatne konsultacije odmah!