logo-long-b
Capitalia

Podnošenje finansijskih izvještaja za 2023. godinu

Sadržaj

Finansijski izvještaji moraju pružiti istinit i fer prikaz finansijskog položaja i uspješnosti
poslovanja poduzetnika. Na osnovu finansijskih izvještaja potencijalni investitori dobivaju
potrebne informacije kako bi mogli procijeniti poslovanje poduzetnika, te razvoj preduzeća u
budućem vremenskom razdoblju. Poznata je činjenica da su finansijska sredstva investitora
od velikog značaja za stabilnost poslovanja i daljnji napredak preduzeća.

U Federaciji BiH obaveza sastavljanja i predaje finansijskih izvještaja propisana je Zakonom o
računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH.
Naime, pravne osobe dužne su sastaviti i prezentirati finansijske izvještaje za 2023. godinu
(za razdoblje I.-XII. 2023. godine), te ih predati Finansijsko-informatičkoj agenciji, a prema
sjedištu pravne osobe, najkasnije do 29. februara 2024. godine.

Obveznici izrade i predaje finansijskih izvještaja za 2023. godinu su: profitne pravne osobe
koje samostalno obavljaju djelatnost proizvodnje i prodaje proizvoda i pružaju usluge na
tržištu radi stjecanja dobiti sukladno odredbama propisa koji reguliraju poslovanje
gospodarskih društava i osnovana su sukladno propisima Federacije BiH, kao i neprofitne
pravne osobe koje se ne osnivaju radi stjecanja dobiti (političke organizacije, sindikalne
organizacije sa svojstvom pravne osobe, fondacije, udruženja, komore, vjerske zajednice u
dijelu obavljanja gospodarske ili druge djelatnosti sukladno propisima kojima je uređeno
obavljanje tih djelatnosti, kao i druge organizacije organizirane po osnovi učlanjenja).
Izrada i prezentiranje finansijskih izvještaja se odnosi i na pravne osobe i druge oblike
organiziranja koje je pravna osoba sa sjedištem u Federaciji osnovala u inostranstvu, ako
propisima tih država nije utvrđena obveza vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih
izvještaja, kao i na one poslovne jedinice i pogone pravnih osoba sa sjedištem izvan
Federacije, ako se te poslovne jedinice i pogoni smatraju obveznicima poreza na dobit u
Federaciji.

Također, finansijske izvještaje sastavljaju i one pravne osobe nad kojima je otvoren ili
zaključen stečaj, odnosno pokrenut postupak likvidacije, u roku od 60 dana od dana
pokretanja postupka likvidacije ili otvaranja stečaja.

Finansijske izvještaje čine:

  • Bilans stanja – Izvještaj o finansijskom položaju na kraju razdoblja
  • Račun dobiti i gubitka – Izvještaj o ukupnom rezultatu za razdoblje
  • Izvještaj o gotovinskim tokovima – Izvještaj o tokovima gotovine
  • Izvještaj o promjenama na kapitalu
  • Bilješke uz finansijske izvještaje


Mikro i male pravne osobe i neprofitne pravne osobe, razvrstane prema kriterijima iz članka 5. Zakona, finansijske izvještaje prezentiraju kroz:

  • Bilans stanja – Izvještaj o finansijskom položaju na kraju razdoblja
  • Račun dobiti i gubitka – Izvještaj o ukupnom rezultatu za razdoblje
  • Bilješke uz finansijske izvještaje


Treba naglasiti da finansijski izvještaji pravnih osoba moraju biti potpisani od strane
certificiranog računovođe s važećom licencom i ovlaštene osobe za zastupanje pravne osobe
i ovjereni pečatom certificiranog računovođe i pečatom pravne osobe – podnositelja
izvještaja.

Podijeli s drugima
Ako već znate kako vam možemo pomoći, zakažite besplatne konsultacije odmah!