logo-long-b
Emina Aldžić Bajramović

Povrat PDV-a u BiH: Fizičkim i pravnim licima strancima

Sadržaj

U proteklom periodu svi smo savladali i odlično razumijemo pojmove kao što su: pandemija, lockdown, socijalna distanca, kolektivni imunitet i tako u nedogled…Mi ćemo vjerovati da je najgore iza nas i da se u potpunosti vraćamo našim dobrim starim životnim navikama.

A kako smo krenuli da pričamo o vraćanju, priču ćemo nastaviti o povratu PDVa strancima, fizičkim i pravnim licima, koji će nas, nadamo se, posjećivati kao i ranije. Naravno, savladat ćemo i još jedan pojam uveden novim Pravilnikom o primjeni Zakona o PDV-u, a to je „operater“.

Izmjenama i dopunama Pravilnika, koje su se desile polovinom 2020. godine, ova tematika je dobila svoju pravu sliku. Posebno je razjašnjen i utanačen dio vezano za povrat PDV-a stranim pravnim licima, što je ranije bilo dosta površno i manjkavo.

U nastavku ćemo ukazati na najvažnije odredbe Zakona i Pravilnika, posebno za fizička i pravna lica.

Povrat PDV-a fizičkim licima strancima

Članom 54. Zakona o PDV-u i Pravilnikom o primjeni zakona o PDV-u propisano je kako i pod kojim uslovima strani državljani ostvaruju pravo na povrat PDV-a u BiH, pa ćemo se osvrnuti na najvažnije.

Povrat PDV-a traže fizička lica koja:

 • nemaju stalno mjesto prebivališta u BiH
 • za dobra kupljena u BiH (izuzev mineralnih ulja, alkohola i alkoholnih pića i prerađevina do duhana)
 • vrijednosti minimalno 100 KM sa PDV-om,
 • koja su plaćena domaćem trgovcu-prodavcu,
 • koja će se fizički iznijeti iz BiH u nepromijenjenom obliku,
 • u roku od tri mjeseca od dana kupovine.

Podnošenje zahtjeva za povrat PDV-a stranim državljanima u BiH

Kada su svi navedeni uslovi ispunjeni, postupak za ostvarivanje prava na povrat PDV-a strani državljanin pokreće podnošenjem zahtjeva za povrat PDV-a stranim državljanima u BiH na obrascu „PDV-SL-2“, kojeg prethodno popunjava i svojim pečatom ovjerava domaći prodavac PDV obveznik.

Obrazac se popunjava u tri primjerka, od kojih original i jednu kopiju prodavac daje kupcu, a drugu kopiju zadržava u svojoj dokumentaciji.

Službenici UIO će na granici dodatno provjeriti ispravnost podataka iz obrasca, svojim će pečatom potvrditi pravo na povrat PDV-a, ovjerit će obrazac PDV-SL-2 i jedan primjerak fakture za kupca. Jedan primjerak obrasca „PDV-SL-2“ zadržat će za sebe.

Time će strani državljanin ostvariti pravo na povrat poreza.

Povrat ranije plaćenog PDV-a strani državljanin može izvršiti u gotovini ili preko transakcijskog računa što je češće u praksi.

Povrat PDV-a strancima preko posrednika – operatera

Kako smo na početku spomenuli, novi Pravilnik o primjeni Zakona o PDV-u u priču je uključio i operatera, odnosno mogućnost povrata PDV-a strancima preko posrednika. Dakle, operater je posrednik između domaćeg trgovca i stranog kupca, on mora biti registrovani PDV obveznik, prijavljen kod UIO za obavljanje ove vrste djelatnosti.

Svi spomenuti uslovi ostaju jednaki, samo će operater strancu isplatiti iznos PDV-a.

Isplatit će mu manji iznos poreza jer će dio zadržati kao svoju naknadu. Na osnovu potvrde o isplaćenom porezu operater će cjelokupan iznos poreza naplatiti od domaćeg trgovca i time ostvariti svoju zaradu.

Povrat obveznicima PDV-a registrovanim u inostranstvu

Nećemo se osvrtati na ranije propise i uslove kada je u pitanju povrat PDV-a stranim poreznim obveznicima, samo bismo mogli nabrojati sva ograničenja i probleme koji su se javljali.

Novim Pravilnikom uvedene su brojne izmjene. Jedna od najvažnijih jeste da strani porezni obveznici zahtjev za povrat PDV-a podnose na novom obrascu PDV-SPO i to isključivo putem poreznog zastupnika.

Članom 93. novog Pravilnika propisano je da strani porezni obveznik ima pravo na povrat PDV-a pod sljedećim uslovima:

 • je porezni obveznik u zemlji u kojoj ima uspostavljeno poslovanje, kao i da je registriran za plaćanje PDV u toj zemlji,
 • nije registriran ili nema obavezu da se registrira za plaćanje PDV u Bosni i Hercegovini,
 • nema sjedište, prebivalište, poslovnu jedinicu ili drugi oblik stalnog poslovanja u Bosni i Hercegovini,
 • ne vrši promet dobara i pružanje usluga u BiH, izuzev usluga iz člana 53. stav (2) tačka 2. od a) do c) Zakona,
 • je imenovao zastupnika, koji je registriran za plaćanje PDV kod UIO, a koji će ga zastupati pred UIO s ciljem vršenja povrata PDV-a (ukinuta je mogućnost da strani PDV obveznik direktno traži povrat poreza),
 • je upisan u evidencije UIO i posjeduje evidencioni broj za svrhe povrata PDV iz člana 53. Zakona,
 • povrat PDV traži za nabavke za koje bi postojalo pravo na odbitak ulaznog poreza, kada bi tu djelatnost obavljao u BiH,
 • povrat PDV traži za nabavke za koje postoji pravo na odbitak u zemlji u kojoj obavlja djelatnost i ima uspostavljeno poslovanje,
 • posjeduje originale poreznih faktura o nabavljenim dobrima i primljenim uslugama u BiH.

Važno je naglasiti da svi navedeni uslovi moraju kumulativno biti ispunjeni. A kada je sve navedeno ispunjeno mora se ispoštovati i sljedeće:

 • minimalni period za koji se može tražiti povrat PDV-a je tri mjeseca i Pravilnik je tačno odredio koji su to tromjesečni periodi u toku godine, dok je gornja granica postavljena na 12 mjeseci, odnosno jednu kalendarsku godinu,
 • krajni rok za povrat PDV-a je 30.6. tekuće godine za bilo koju kupovinu iz prethodne godine,
 • minimalni iznos za koji se može tražiti povrat je 800 KM, izuzetak je slučaj kada se traži povrat za čitavu godinu pa je tada minimalni iznos 100 KM.

Dodatno za kolege računovođe

 • Ukoliko povrat PDV-a izvršimo u istom poreznom periodu kada je domaći prodavac obračunao izlazni PDV, vraćeni porez jednostavno nećemo uračunati u polje 51 PDV prijave, niti u polje 32 koje označava krajnu potrošnju.
 • Naknadno izvršeni povrat poreza zahtijeva ispravljenje polja 51 i 32 u PDV prijavi, odnosno umanjenje iznosa izlaznog PDV-a.

Podijeli s drugima
Ako već znate kako vam možemo pomoći, zakažite besplatne konsultacije odmah!