capitaliablog-logo-long-b
Damir Mezet

Rok za otpis zateznih kamata 5. maj 2019. godine

Na stranici Porezne Uprave FBiH objavljen je poziv obveznicima koji imaju dugovanja po osnovu javnih prihoda nastala sa 31.12.2016. godine, da do 5. maja 2019. iskoriste pogodnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode i oslobode se zateznih kamata.

Prema odredbama ovog zakona, kamata koja je nastala po osnovu dospjelih, prijavljenih, a nenaplaćenih javnih prihoda sa stanjem na dan 31.12.2016. godine otpisuje se u cijelosti ako obveznik glavni dug izmiri najkasnije do 5. maja 2019. godine. Također, porezni obveznici koji su u potpunosti izmirili svoj glavni dug u periodu od 1. januara 2017. godine do 30. juna 2017. godine, i koji imaju pravosnažno rješenje o otpisu obračunate, a neplaćene kamate u visini od 50%, preostala obračunata, a neplaćena kamata će se otpisati u cjelokupnom iznosu.

Zahtjev za otpis zatezne kamate na javne prihode podnosi se na Obrascu ZAOK, neposredno ili putem pošte nadležnoj poreznoj ispostavi kod koje se podnosilac zahtjeva vodi kao porezni obveznik, odnosno gdje je sjedište ili adresa podnosioca zahtjeva. U prilogu dostavljamo Zahtjev za otpis zatezne kamate na javne prihode.

Ukoliko imate nedoumica, za pomoć i dodatne informacije, stojimo vam na raspolaganju na info@capitalia.ba ili 033/574-500.

Obrazac ZAOK u prilogu

ZAOK

 

 

 

Podijeli s drugima
Ako već znate kako vam možemo pomoći, zakažite besplatne konsultacije odmah!