Sve što frilenser (eng. Freelancer) treba znati o porezima – na jednom mjestu

Sadžaj

 Često se pitamo ko su obveznici plaćanja poreza?
Da li se uveo novi porez na freelancere?
Kako prijaviti i platiti porez?
Da li se treba registrovati ukoliko obavljamo samostalnu djelatnost?
Zašto fizička lica trebaju predavati godišnje porezne prijave?

 

Ponavljaju se ista pitanja, a stvar je riješena 1.1.2009. godine donošenjem i početkom primjene Zakona o porezu na dohodak FBiH.

 

Doduše, propisi bi mogli biti jasniji i precizniji, institucije bi mogle mnogo bolje informisati javnosti o istom, prikupljeni porezi bi se trebali raspoređivati pravednije, ali obaveza postoji bez obzira na mnoge kritike i probleme. O temi zašto plaćamo poreze smo pisali u jednom od ranijih blogova.

 

Zakon o porezu na dohodak FBiH je propisao način utvrđivanja i plaćanja poreza na dohodak fizičkih osoba u FBiH.

Znači sve fizičke osobe u FBiH, rezidenti FBiH i nerezidenti koji ostvare dohodak u FBiH, su obveznici plaćanja poreza na dohodak u FBiH.

Fizičke osobe mogu ostvarivati dohodak iz jednog ili više izvora. U odnosu na vrstu i izvore prihoda isti su u obavezi prijaviti i platiti porez. Samo u slučajevima kada fizička osoba zaposlena (u radnom odnosu) kod jednog poslodavaca i ostvaruje dohodak samo od njega, ne mora podnijeti godišnju poreznu prijavu.

Svi ostali slučajevi uključujući i freelancere su dužni sami prijavljivati ostvarene dohotke i plaćati porez.

Također, važno je istaći da ukoliko freelancerska aktivnost pređe granice sporadičnosti i te aktivnosti prerastu u kontinuiranu djelatnost tj. ukoliko postoji namjera da se navedene aktivnosti ponavljaju radi ostvarenja dohotka, freelanceri se moraju registrovati. Zavisno od vrste poslova najčešće se registracija ovakvih djelatnosti vrši u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima.

 

E sad, kako freelanceri koji ostvaruju dohodak iz inostranstva prijavljuju porez?

Freelanceri su dužni, za svaki dohodak ostvaren iz inostranstva, sami putem Obrasca AMS – 1035 obračunati i prijaviti porez na dohodak. Rok za plaćanje akontacije poreza je naredni dan od dana kada su primili dohodak.

 

  • Kako se se obračunava porez na dohodak?
  • Da li postoji pravo korištenja rashoda koje imaju?
  • Da li freelanceri imaju pravo na lični odbitak?
  • Šta u slučajevima kada je porez plaćen u zemlji iz koje je primljen dohodak?

 

Mislimo da je najjednostavnije na ova pitanja odgovoriti primjerom u kojem freelancer primi dohodak iz inostranstva na račun u FBiH u iznosu 1.000 KM.

Iznos dohotka       1.000,00
 Mogućnost korištenje za troškove 20% *          200,00
 Iznos koji se upisuje u kolonu 9) obrazaca AMS -1035          800,00
 Zdravstveno osiguranje za uplatu 4%             32,00   
 Osnovica za porez          768,00
 Iznos poreza na dohodak 10%, za uplatu             76,80   
 Ukupno obaveza frilensera za uplatu          108,80   

*u slučaju da se radi o Autorskoj naknadi moguće je koristiti 30% umanjenje za troškove ili stvarni iznos rashoda

 

Iz navedenog primjera se vidi da je na primljenih 1.000 KM dohotka iz inostranstva freelancer trebao platiti ukupno 108,80 KM za zdravstveno osiguranje i porez na dohodak tj. 11% primljenog iznosa.

Pored navedenog freelancer je obavezan predati i godišnju poreznu prijavu, Obrazac GPD – 1051, što će mu omogućiti i korištenje ličnog odbitka i povrat određenog iznosa plaćene akontacije poreza na dohodak.

Dohodak od samostalne djelatnsoti          768,00
 Lični odbitak za jedan mjesec          300,00
 Osnovica poreza na dohodak          468,00
 Iznos porezne obaveze 10%             46,80
 Uplaćene akontacije poreza             76,80
 Razlika za povrat             30,00   

 

Pravo na lični odbitak se stiče u konačnom obračunu poreza na dohodak. U našem primjeru freelancer će se predajom Obrasca GPD – 1051  prijaviti za povrat 30 KM poreza na dohodak.

Prema našem iskustvu povrat poreza se vrši u roku od nekoliko mjeseci nakon roka predaje godišnje prijave, a rok je 31.3.

 

Da rezimiramo, na primljenih 1.000 KM dohotka freelancer je trebao platiti 108,80 KM najkasnije naredni dan od dana primitka, a ostvariti pravo na korištenje ličnog odbitka na kraju godine i dobiti nazad 30 KM plaćenog poreza sredinom naredne godine.

Dakle, kada uzmemo u obzir povrat 30 KM poreza na dohodak ukupni dodatni trošak na 1.000 KM dohotka iz inostranstva iznosi 78,80 KM što je 8% primljenog iznosa, umjesto ranije spomenutih 11%.

Dodatno treba naglasiti da se porez na dohodak koji je plaćen u stranoj državi priznaje kao umanjenje od poreza na dohodak u FBiH, s tim da umanjenjene ne može preći visinu poreza primjenom stope u FBiH.

 

Ako niste sigurni kako prijaviti porez i izvršiti svoje obaveza CAPITALIA vam stoji na raspolaganju za finansijske i porezne savjete.

O plaćanju poreza fizičkih osoba (među njima sada i freelancera), te o predaji poreznih prijava nikada se nije govorilo ovako često niti ovoliko glasno. Razlog tome može biti i finanijska neinformiranost velikog broja građana.

 

Ako želite to promijeniti, saznati koja su vaša prava i obaveze, koje mogućnosti imate, prijavite se na CAPITALIA newsletter, Facebook i LinkedIn stranicu. Često dijelimo finansijske, porezne i pravne savjete, obavještavamo vas o rokovima pristiglih obaveza.

 

U prilogu ovog bloga nalazi se Obrazac AMS-1035, Obrazac GPD-1051 i mišljenje nadležnog Ministarstva finansija FBiH.

Obrazac AMS-1035

Obrazac GPD-1051

Mišljenje Ministarstva finansija FBiH o primjeni zakona o porezu na dohodak

 

Share this post
Ako već znate kako vam možemo pomoći, zakažite besplatne konsultacije odmah!