logo-long-b
Irena Omazić

Kako osnovati udruženje građana

Sadržaj

Udruženje građana se osniva osnivačkim aktom kojim se dobrovoljno udružuju radi ostvarivanja nekog zajedničkog ili javnog interesa, a pri tome nemaju namjeru stjecati profit.

Udruženja građana su svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih i pravnih osoba koje se udružuju radi zaštite nekih zajedničkih vrijednosti, interesa i ciljeva

Ko može osnovati udruženje građana?

Udruženje mogu osnovati međusobno fizička i pravna lica, ali broj osnivača ne može biti manji od tri.

Osnivači udruženja mogu biti:

 • fizička lica koja su državljani Bosne i Hercegovine,
 • stranci koji u Bosni i Hercegovini imaju boravište
 • pravna lica koja su registrirana u Bosni i Hercegovini.

Postupak registracije udruženja građana

Postupak registracije udruženja započinje osnivačkom skupštinom.

Osnivačka skupština udruženja građana ima obavezu na svom prvom zasjedanju usvojiti:

 • osnivački akt udruženja, odnosno odluku o osnivanju udruženja;
 • statut udruženja;
 • odluku o imenovanju osobe ovlaštene/ih za zastupanje i predstavljanje udruženja.

NAPOMENA: Prema Zakonu o računovodstvu i reviziji FBiH, predsjednik, direktor ili drugo ovlašteno lice neprofitne organizacije odgovoran je i za tačnost, kompletnost, istinitost, fer prezentiranje i pravovremeno podnošenje finansijskih izvještaja.

Nakon održane osnivačke skupštine potrebno je udruženje građana upisati u Registar Ministarstva pravosuđa.

Dokumentacija potrebna za registraciju udruženja građana

Za registraciju udruženja građana u Ministarstvu pravosuđa potrebno je dostaviti:

 1. popunjen Zahtjev za upis u registar udruženja/fondacija (koji možete preuzeti Obrasci za upis u Registar udruzenja-fondacija u Federaciji Bosne i Hercegovine
 2. Vodič za razvrstavanje udruženja i fondacija (koji možete preuzeti Obrasci+1+i+1.1+i+vodic+BJ.docx

Uz ove popunjene obrasce potrebno je priložiti i slijedeću dokumentaciju:

 1. zapisnik s osnivačke skupštine udruženja;

 2. osnivački akt udruženja, u skladu s članom 11. Zakona o udruženjima i fondacijama;

 3. ovjerene kopije ličnih karata ako su osnivač građan Bosne i Hercegovine.

  1. Ako osnivači nisu građani BiH potrebno je priložiti pasoš i dokaz o odobrenom boravku u Bosni i Hercegovini

  2. Ako je osnivač pravna osoba potrebno je priložiti izvod iz registra za osnivača ili drugi pravni akt kojim se dokazuje svojstvo pravne osobe osnivača udruženja.

 4. statut udruženja u dva primjerka, u skladu s članom 12. Zakona o udruženjima i fondacijama;

 5. ovjerenu izjavu podnosioca zahtjeva kojom pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da udruženje u osnivanju nije registrirano pod istim nazivom kod drugog registarskog tijela u Bosni i Hercegovini;

 6. odluku o imenovanju tijela udruženja koja sadrži imena, prezimena i adrese imenovanih osoba, njihove dužnosti u udruženju, trajanje mandata, stupanje na snagu odluke, datum, broj i potpis predsjednika osnivačke skupštine udruženja;

 7. ovjeren potpis osobe za zastupanje udruženja;

 8. primjerak znaka udruženja, ako je propisan odredbom statuta;

 9. prijevod naziva udruženja na jezike u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini iz člana 7. st. (5). i (7.) Zakona o udruženjima i fondacijama, ovjeren od ovlaštenog sudskog tumača;

 10. prijevod naziva udruženja na strani jezik, ako udruženje u skladu sa statutom ima naziv i na stranom jeziku, ovjeren od ovlaštenog sudskog tumača;

 11. saglasnost ako se u naziv udruženja unosi ime neke fizičke osobe (član 7. stav (6) Zakona);

 12. saglasnost nadležnog tijela grada, općine ili naseljenog mjesta o upotrebi naziva grada, općine ili naseljenog mjesta u nazivu udruženja;

 13. dokaz o uplati administrativne takse, u iznosu od 200,00 KM

 14. drugi dokazi u skladu sa statutom udruženja.

Primjer statuta udruženja, primjeri osnivačkog akta i ostale potrebne dokumentacije za osnivanje udruženja građana možete pogledati i u Priručniku za nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini.

Da biste registrovali udruženje građana, pored dokumentacije potrebno je napraviti i pečat udruženja, te otvoriti bankovni račun.

Računovodstvo udruženja građana

Kada je procedura osnivanja završena, udruženje stiče svojstvo pravnog lica, a osnivači udruženja građana dobijaju obavezu predati godišnji finansijski izvještaj.

U Zakonu o udruženjima i fondacijama (član 40.) stoji „udruga i fondacija dužne su uredno voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća, sukladno zakonu i drugim propisima.“

Naravno, budžeti i djelovanje udruženja se razlikuju.

Šta sadrži finansijski izvještaj udruženja građana

Pojedina udruženja nemaju potrebu za stalnim angažmanom računovođe, ali imaju obavezu predati godišnji finansijski izvještaj udruženja građana po „osiromašenom kontnom planu“ uz svu potrebnu dokumentaciju.

Pregled dokumentacije (koju možete preuzeti) možete vidjeti u tabeli ispod.

Obrasci koje predaju udruženja građana

U ovakvim slučajevima dovoljno je krajem godine angažirati certificiranog računovođu koji će napraviti izvješće koje se sastoji od:

 • Prometa blagajne
 • Prometa žiro računa
 • Knjige ulaznih računa i troškova (eventualni troškovi za putovanja, opremu…)

Udruženjima čiji budžeti prelaze nekoliko desetaka hiljada maraka godišnje, nije dovoljno godišnje finansijsko izvješće.

Predstavnici takvog udruženja imaju potrebu za stalno angažiranim računovođom, a možda i za prilagođenim računovodstvenim softverom. Ako udruženje ima stalno zaposlene, postoji i obaveza da se Poreznoj upravi preda MIP što je djelokrug rada certificiranog računovođe.

Ko je odgovoran za finansijsku transparentnost udruženja

Finansijski izvještaji udruženja ili fondacija čuvaju se najmanje pet godina osim ako posebnim propisom nije utvrđen duži period čuvanja.

Nepodnošenje godišnjih finansijskih izvještaja na propisanim obrascima predstavlja prekršaj koji je sankcionisan novčanom kaznom od 5.000 KM do 15.000 KM (za odgovorno lice od 500 KM do 3.000 KM).

Ukoliko imate nedoumica, za pomoć i dodatne informacije, stojimo vam na raspolaganju na info@capitalia.ba ili 033/574-500.

Podijeli s drugima
Ako već znate kako vam možemo pomoći, zakažite besplatne konsultacije odmah!