capitaliablog-logo-long-b
Capitalia

Zakon o finansijskom poslovanju

Novi Zakon o finansijskom poslovanju primjenjuje se od početka 2017. godine.

Napravili smo intervju sa našim kolegom i direktorom Nedimom Haverićem, kako bi vam približili svrhu i ukazali na novine novog Zakona. Saznajte više u nastavku teksta!

 

Vaše viđenje novog zakona o finansijskom poslovanju?

Novi zakon pokušava smanjiti nelikvidnost, uvesti reda i kazniti društva i menadžmente koji kasne sa plaćanjem. Jedan od razloga za donošenje ovog zakona je i usklađivanje lokalnog zakonodavstva sa legislativom Europske unije tj. Direktivom Europskog parlamenta i vijeća o borbi protiv kašnjenja s plaćanjem.

 

Šta su novine u ovom zakonu?

Najznačajnija promjena je određivanje maksimalnih rokova plaćanja. Društva mogu ugovoriti plaćanja do 60 dana. Ukoliko nisu ništa ugovorili rok za plaćanje je 30 dana, a sva plaćanja preko 60 dana moraju biti obezbjeđena bankarskom garancijom ili avaliranom mjenicom.

Pored navedenog zakon uvodi nova pravila za uprave i nadzorne odbore koji su zaduženi da provode mjere redovnog praćenja i izvještavanja o stanju likvidnosti i adekvatnosti kapitala firme. Zakon strogo propisuje postupke u slučajevima nelikvidnosti te predviđa kazne u slučaju kašnjenja u plaćanju i neispunjavanju propisanih obaveza.

 

U kojim slučajevima se smatra da je društvo u stanju nelikvidnosti i neadekvatnosti kapitala?

U slučajevima u kojima preduzeće kasni sa isplatom plaća, pripadajućih poreza i doprinosa duže od 30 dana, ili kada kasni više od 60 dana u izvršenju obaveza čiji iznos prelazi 20% kratkoročnih obaveza, smatra se da je u stanju nelikvidnosti.

Smatra se da je kod društva nastala neadekvatnost kapitala ako mu je na dan sastavljanja finansijskih izvještaja gubitak tekuće godine zajedno sa prenesenim gubicima dostigao polovinu visine njegovog osnovnog kapitala.

 

Po vašem mišljenju šta će donijeti novi zakon i da li će se provoditi?

Veliko je pitanje da li će novi zakon donijeti promjenu u smislu poboljšanja nelikvidnosti privrede, ali je sigurno da će popraviti poziciju povjerilaca posebno malih i srednjih firmi u pregovaranju o rokovima plaćanja sa većim i moćnijim, naročito Javnim preduzećima.

Na preduzeća koja su redovno izmirivala svoje obaveze ovaj zakon neće puno uticati, ali za firme koje ne izvršavaju svoje obaveze značit će dodatni angažman menadžmenta i vlasnika u iznalaženju načina finansiranja te nove odgovornosti i kazne u slučaju neizvršavanja obaveza.

U velikoj mjeri primjena će zavisiti i od sposobnosti Porezne uprave i Ministarstva finansija FBiH u obezbjeđivanju uslova i nadzora nad provođenjem zakona.

 

U slučaju da imate nedoumica i dodatnih pitanja ili vam je potrebna naša pomoć i porezni savjet, slobodno nas kontaktirajte na email info@capitalia.ba .

Podijeli s drugima
Ako već znate kako vam možemo pomoći, zakažite besplatne konsultacije odmah!