logo-long-b
Capitalia

Zakon o porezu na promet nekretnina i porez na nasljeđe i poklone na području Kantona Sarajevo

Sadržaj

Porezi propisani ovim zakonom su:

  • porez na promet nekretnina
  • porez na nasljeđe
  • porez na poklone.

Pod prometom nekretnina, tj. zemljišta I građevinskih objekata, podrazumjeva se svaki prenos vlasništva na nekretninama osim prenosa vlasništva po osnovu nasljeđa i poklona.

Obveznik poreza na promet nekretnina je: kupac, odnosno lice na koje se vrši prenos vlasništva na nekretninama, lice koje u zamjeni stiče nekretninu veće vrijednosti ako je nekretnina predmet zamjene, te sticatelj idealnog dijela nekretnine pri prenosu idealnih dijelova vlasništva nad nekretninom, kao davalac izdržavanja prilikom sticanja prava vlasništva na osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju.

Prometnu vrijednost nekretnine utvrđuje komisija, a iznos poreza na promet nekretnina plaća se po stopi od 5% i plaća se prema mjestu gdje se nekretnina nalazi.

Porez na promet nekretnina ne plaćaju državljani Bosne i Hercegovine do 38 godina starosti, koji imaju prebivalište na području Kantona, koji nemaju nekretnine u svom vlasništvu, prvi put kupuju stan ili kuću kojom rješavaju svoje stambeno pitanje i to za površinu do 30 m2 za prvog člana domaćinstva, a za svakog narednog člana domaćinstva uvećava se za 15 m2 , a kojima se smatraju bračni drug i njihova maloljetna djeca.

Također, porodice šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i boraca koji su u Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca za vrijeme oružane agresije na BiH, a rješavaju svoje stambeno pitanje prvi put kupovinom stana ili kuće, također su oslobođeni plaćanja poreza.

Porez na nasljeđe i poklone plaća se na nekretnine koje nasljednik naslijedi na teritoriji Kantona Sarajevo u skladu sa zakonom kojim se reguliše oblast nasljeđivanja u Federaciji Bosne i Hercegovine i poklonoprimac primi na poklon. Porez na nasljeđe i poklone plaća se i na pokretne stvari, uključujući i gotov novac, novčana potraživanja i vrijednosne papire ako je pojedinačna vrijednost veća od 5.000 KM.

Porez na nasljeđe plaća se po stopi od 8%, a porez na poklone plaća se po stopi od 10%.

Oslobađanja poreza na naslijeđe oslobođeni su nasljednici prvog reda, bračni partner kada naslijeđuje u drugom nasljednom redu, roditelji ostavioca i kada naslijeđuju djeca bez oba roditelja ako se nalaze na redovnom školovanju.

Porez na poklon ne plaćaju Država BIH, Federacija BIH, kantoni, općine, njihovi organi, upravne organizacije i javne ustanove čiji je osnivač Kanton, a također ni vjerske zajednice, vakufi, vjerske zadužbine, zaklade. Plaćanja su oslobođena i djeca, bračni partneri i roditelji poklonodavca, te djeca bez oba roditelja, koji se nalaze na redovnom školovanju.

Porezni obveznik je dužan prijavu za utvrđivanje porezne obaveze podnijeti Poreznoj upravi prema mjestu plaćanja poreza u roka od 15 dana od dana nastanka porezne obaveze, koji dostavljamo u prilogu.

Ukoliko imate nedoumica, za pomoć i dodatne informacije, stojimo vam na raspolaganju na info@capitalia.ba ili 033/574-500.

PREUZMI OBRAZAC: Prijava prometa, naslijeđa i poklona

Podijeli s drugima
Ako već znate kako vam možemo pomoći, zakažite besplatne konsultacije odmah!